مرور رده

اخبار آموزش

فراخوان برگزاری وبینار نگارش و تدوين طرح ريزي پيشاپيش کيفيت محصول

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان" نگارش و تدوين طرح ريزي پيشاپيش کيفيت محصول" در تاریخ 20 و 21 شهریور 1400 بصورت مجازی برگزار نماید. مدت(6ساعت) هزينه (ريال)…

فراخوان برگزاری وبینار آدیت فرآیند

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " آديت فرآيند" با هدف شناسايي مشکلات و تعيين فرصت هاي بهبود در کليه مراحل چرخه توليد در تاریخ 13 مرداد1400 بصورت مجازی برگزار نماید. نام دوره…

فراخوان برگزاری وبینار مميزی داخلی سيستمهای مديريت يکپارچه ( IMS )

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " مميزی داخلی سيستمهای مديريت يکپارچه ( IMS )" با هدف آشنايی با مهارت و تکنيک های مميزی در تاریخ 5 مرداد1400 بصورت مجازی برگزار نماید. …

فراخوان برگزاري وبينار آشنايي بامدل تعالي سازماني با تمرکز بر تغييرات مدلEFQM2020

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " آشنايي با مدل تعالي سازماني با تمركز بر تغييرات مدل EFQM 2020" در تاریخ 28 تیر 1400 بصورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(3ساعت) هزينه…

فراخوان برگزاری وبینارمباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي ISO…

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " مباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مبتني بر استانداردISO 45001-2018" با هدف آشنایی و مفاهیم الزامات سیستم در تاریخ 22 تیر…

فراخوان برگزاری وبینارمبانی و تشريح الزامات ومستندسازی سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001-2015

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " مبانی و تشريح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت محيط زيست مبتنی بر استاندارد ISO 14001-2015 " با هدف آشنایی و مفاهیم الزامات سیستم در تاریخ 8 تیر 1400…

فراخوان برگزاری وبینار مبانی و تشريح مديريت محيط زيست ISO 14001-2015 “

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " مبانی و تشريح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت محيط زيست مبتنی بر استاندارد ISO 14001-2015 " با هدف آشنایی و مفاهیم الزامات سیستم در تاریخ 8 تیر 1400 بصورت مجازی برگزار…

فراخوان برگزاری وبینار آموزشی آنلاین با عنوان مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک-1تیر 1400

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک با هدف ارتقاء دانش دانش پژوهان برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و ارتقاء توانایی آن ها برای مواجهه با پیچیدگی تأثیرات گوناگون در تاریخ یک تیر 1400…

وبینار الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت تضمین ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد بین المللی 22000:…

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی با عنوان الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت تضمین ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد بین المللی 22000: 2018 ISO برای مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت شاغل در صنایع غذایی در تاریخ 25 خرداد…