عضویت در کار گروه ها

کارگروه های تخصصی انجمن مدیریت کیفیت

خودرو

قوانین و مقررات

صنایع غذایی

ساخت

توسعه سیستم ها

روابط عمومی

فعالیت های انجمن مدیریت کیفیت ایران

بازدیدها

لوگو جایزه ملی کیفیت

ارزیابی کیفیت

موفقیت پایدار

میزگرد

میزگرد

2895133

باشگاه متخصصان

برخی اعضای حقوقی انجمن مدیریت کیفیت

سازمان های همکار

Logo Icon (1)