عضویت در کار گروه ها

کارگروه های تخصصی انجمن مدیریت کیفیت

صنایع غذایی

ساخت

توسعه سیستم ها

خودرو

برخی اعضای حقوقی انجمن مدیریت کیفیت

سازمان های همکار