عضویت در کار گروه ها

فعالیت های انجمن مدیریت کیفیت ایران

جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو

جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو

کلیه سازمان ها و بنگاه های ایرانی که در زنجیره ارزش تولید خودرو و ارائه خدمات مرتبط فعالیت می نمایند، می توانند متقاضی حضور در فرآیند ارزیابی این جایزه باشند.

جایزه ملی کیفیت ایران

جایزه ملی کیفیت ایران

مدل به منظور خود ارزیابی توسط سازمان ها اعم کوچک و بزرگ، تولیدی و خدماتی، دولتی یا خصوصی در مسیر یک محصول یا گروه محصولی با نام تجاری مشخص طراحی شده است.

جایزه ملی کیفیت کشاورزی

جایزه ملی کیفیت کشاورزی

جایزه ملی کیفیت بخش کشاورزی مابین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی و انجمن مدیریت کیفیت ایران بعنوان مجری برگزار میشود.

درگاه ورود به سامانه های آموزش مجازی, جلسات و وبینارهای انجمن مدیریت کیفیت ایران

 

کارگروه های تخصصی انجمن مدیریت کیفیت

صنایع غذایی

مدیریت دانش

توسعه سیستم ها

خودرو

برخی اعضای حقوقی انجمن مدیریت کیفیت

سازمان های همکار