اهداف کارگروه تخصصی صنایع غذایی :

کارگروه تخصصی صنایع غذایی در تاریخ 3 آبان 1391 با حضور مدیران کیفیت شرکت های فعال در صنایع غذایی و برخی دیگر از اعضای حقیقی و حقوقی انجمن به صورت رسمی تشکیل گردید. برخی از اهداف کارگروه صنایع غذایی عبارتند از :

1- بازدید از شرکت های فعال در صنایع غذایی.
2- به اشتراک گذاری تجارب شرکت ها در حوزه کیفیت.
3- همفکری مدیران و متخصصان کیفیت در خصوص چالش ها و مشکلات جاری و ارائه راهکار.
4- همکاری با انجمن مدیریت کیفیت ایران در خصوص تدوین کتب، استاندارد های مرتبط.
5- به اشتراک گذاری کتب، مقالات و لینک های مفید

کارگروه صنایع غذایی