اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه «انجمن مديريت كيفيت ايران»

فصل اول ـ كليات:

ماده1- اهداف و موضوع فعاليت:

به منظور ارتقاي دانش مديريت در زمينه گسترش و پيشبرد فرهنگ كيفيت و روشهاي تحقق آن در صنعت و خدمات كشور و نهادينه شدن آنها در راستاي كمك به توسعه اقتصادي، علمي، فني و بازرگاني مؤسسات صنعتي و خدماتي كشور، راهيابي به بازارهاي جهاني و استفاده و انتقال تجربيات علمي و عملي دست اندركاران كيفيت و به هنگام نمودن آن براي نيل به اهداف قانوني توسعه فرهنگ كيفيت، حمايت از بهبود فضاي كسب و كار و رقابت سالم و پاسخگويي به مشكلات و نارسائي‌ها در چارچوب قوانين موضوعه كشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء ، «انجمن مديريت كيفيت ايران» به استناد بند (ك) ماده 5 قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مطابق با مفاد زير تشكيل مي‌گردد.

ماده 2- نام

«انجمن مديريت كيفيت ايران»

ماده 3- هويت

«انجمن مديريت كيفيت ايران» كه در اين اساسنامه اختصاراً «انجمن» ناميده مي‌شود در اجراي بند (ك) ماده 5 قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحيه 15/09/1373) و ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و با موافقت و نظارت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تشكيل مي‌گردد و داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و بصورت حرفه‌اي، تخصصي، غيرسياسي و غيرانتفاعي فعاليت مي‌نمايد.

ماده 4- تابعيت

تابعيت «انجمن» ايراني است.

ماده 5- اقامتگاه

اقامتگاه قانوني “انجمن” در تهران مي‌باشد.

تبصره  : تعيين محل دفتر مركزي “انجمن” از اختيارات هيأت مديره مي‌باشد.

در صورت تغيير اقامتگاه قانوني “انجمن” مراتب در روزنامه كثيرالانتشار منتخب آگهي مي‌شود و همچنين كتبا” نيز به اطلاع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران خواهد رسيد.

ماده 6- حوزه فعاليت

حوزه فعاليت «”انجمن”» در سراسر ايران است. “انجمن” مي‌تواند پس از تصويب هيأت مديره و هماهنگي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در مراكز استان شعبه و در شهرستان‌ها و خارج از كشور نمايندگي داير نمايد.

تبصره  : شرايط تشكيل شعب و نمايندگي‌ها مي‌بايست هماهنگ با آئين‌نامه‌هاي اجرايي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران باشد.

ماده 7- مدت فعاليت:

مدت فعاليت «”انجمن”» از تاريخ ثبت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نامحدود است.

فصل دوم ـ وظايف و اختيارات

ماده 8ـ وظايف و اختيارات «”انجمن”» عبارتند از:

8-1- تلاش براي ساماندهي امور مرتبط به كيفيت

8-2- تبادل نظر به منظور يافتن راه‌هاي توسعه و بهبود كيفيت

8-3- مشاركت گروهي در تصميم‌سازي‌ها و ارائه راهكارها براي بهبود كيفيت

8-4- ايجاد بانك اطلاعاتي از آخرين استانداردها و بازنگري‌هاي آن در زمينه مديريت كيفيت و اطلاع‌رساني از طريق ايجاد شبكه اطلاع‌رساني و نشريات تخصصي و تبادل اطلاعات مربوطه

8-5- انجام تحقيقات علمي، فني و بازرگاني در سطح ملي و بين‌المللي با همكاري محققان و متخصصين مديريت كيفيت

8-6- ايجاد رابطه و همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي، پژوهشي و بازرگاني در زمينه ارزيابي و بازنگري نظام‌هاي مديريت كيفيت و نيز همكاري با مؤسسات ملي و بين‌المللي فعال در زمينه تدوين، طبقه‌بندي يا كاربرد استانداردهاي ملي و بين‌المللي.

8-7- تشويق و حمايت از سازمان‌ها در جهت استقرار سيستم‌هاي مديريت كيفيت، بهبود و ارتقاء كيفيت

8-8- ايجاد فرصت‌هاي همكاري و توسعه فعاليت براي اعضاء

8-9- مشاركت با نهادهاي مسئول در تدوين و اجراي استانداردهاي مورد نياز و انجام كنترل كيفي و رتبه بندي موردنياز.

8-10- معرفي اعضاء به وزارتخانه و سازمان‌هاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات قابل ارائه

8-11- برگزاري دوره‌هاي آموزشي موردنياز اعضاء و برگزاري همايش‌هاي تخصصي مرتبط با مديريت كيفيت و ميزگردها و همچنين حضور در همايش‌هاي مختلف داخلي و خارجي و ترجمه مقالات حرفه‌اي.

8-12- برگزاري و يا حضور در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي مرتبط با مأموريت‌هاي “انجمن”

8-13- حمايت از ارزش و اعتبار گواهينامه‌هاي صادره در حوزه‌هاي كيفيت از سوي مراجع مختلف و اقدام متناسب در صورت لزوم

8-14- ارائه خدمات مشاوره‌اي، آموزشي و پژوهشي مرتبط به سازمان‌ها و نهادهاي متقاضي

8-15- حمايت از اعضا در خصوص رقابت ناسالم در محيط كسب و كار

8-16- كوشش براي رفع اختلافات به طرفيت اعضا و پذيرش حكميت در اين خصوص

8-17- تلاش براي ايجاد بستر و سازوكار لازم جهت پذيرش وظايف اجرايي دولت كه در اجراي قوانين 5ساله توسعه اقتصادي، قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 و ديگر قوانين مربوطه به “انجمن” تفويض ميشود و اجراي صحيح وظايف تفويض شده و ارايه گزارش عملكرد به دستگاه‌هاي مربوطه

8-18- حمايت از منافع مشترك و ارائه خدمات مشاوره اعم از حقوقي، فني و… براي انعقاد قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، پروتكل‌ها بين اعضاء “انجمن” با ساير نهادهاي داخلي و خارجي مرتبط.

فصل سوم ـ شرايط عضويت

ماده9- انواع عضويت:

انواع عضويت در انجمن در چهار گروه به شرح زير مي‌باشد:

9-1- اعضاء حقوقي:

سازمان‌ها و شركت‌هاي توليدي و خدماتي كه داراي نظام‌ مديريت كيفيت باشند و مؤسساتي كه در زمينه آموزش، ترويج و مشاوره و صدور گواهينامه فعاليت ‌كنند، مي‌توانند با رعايت آئين نامه مصوب هيأت‌مديره انجمن به عضويت “حقوقي” انجمن درآيند.

9-2- اعضاء حقيقي :

به منظور جلب مشاركت متخصصين مرتبط و استفاده از تجارب و دانش آنها ، علاوه برمؤسسان انجمن ، كليه اعضاء هيأت‌علمي مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي شاغل يا داراي سابقه مفيد درامر نظام‌هاي كيفيت و كارشناساني كه حداقل داراي درجه كارشناسي يا سابقه كار مفيد و موثر در زمينه مديريت، طراحي يا بهسازي نظام‌هاي كيفيت سازمانهاي توليدي و خدماتي باشند، مي‌توانند با رعايت آئين نامه مصوب هيأت‌مديره به عضويت “حقيقي” انجمن درآيند.

9-3- اعضاء وابسته:

مؤسسات و افراد زير مي‌توانند با رعايت آئين نامه مصوب هيأت مديره انجمن به عضويت وابسته انجمن درآيند:

الف- سازمان‌هايي كه استقرار سيستم‌هاي مديريت كيفيت را در دستور كار خود قرار داده‌اند.( عضو وابسته حقوقي)

ب- دانشجويان مرتبط و متخصصيني كه در ارتباط با امور كيفيت يا علاقمند به آن هستند.(عضو وابسته حقيقي)

ج- انجمن‌ها و تشكل‌هائيكه در راستاي اهداف انجمن تمايل به عضويت و همكاري داشته باشند مي‌توانند عضو وابسته تشكلي بشوند.

9-4- عضويت افتخاري:

شخصيت‌هاي حقيقي ايراني و خارجي و نهادهاي ملي و بين‌المللي كه مقام آنان در زمينه‌هاي مرتبط به كيفيت حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده باشند با تصويب هيأت‌مديره مي‌توانند به عضويت افتخاري انجمن درآيند.

ماده 10 ـ عضويت و شرايط آن:

كليه سازمان‌ها و شركت‌ها و افراد حقيقي مي‌توانند با داشتن شرايط زير به عضويت “انجمن” درآيند:

1 – داشتن تابعیت ایرانی

2- پذيرش و رعايت مفاد اساسنامه .

3- دارا بودن كارت بازرگاني يا كارت عضويت معتبر در اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي .

4 – دارا بودن مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی شامل  آگهی تاسیس و آخریین تغییرات  روزنامه رسمی برای عضو حقوقی و کارت ملی برای عضو حقیقی

ج- پرداخت وروديه و حق عضويت ساليانه .

تبصره 1 : در صورتيكه هريك از اعضاء بنا به دلايلي كه ذيلا” احصاء مي‌شود شرايط عضويت را از دست بدهد، ادامه عضويت ايشان كان لم يكن تلقي مي‌گردد:

بند 1- از دست دادن شرايط عضويت مندرج در ماده 10 اين اساسنامه

بند 2- انحلال و يا عدم فعاليت سازمان عضو

بند 3- استعفاي كتبي عضو

بند 4- فوت اعضاء حقيقي يا رعايت نشدن اساسنامه و مصوبات مجامع‌عمومي و هيأت‌مديره توسط آنها.

بند 5- عدم پرداخت حق عضويت سالانه عليرغم حداقل دوبار اخطار كتبي

5 – عدم محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران .

تبصره 2: پذيرش مجدد اعضايي كه به هر نحو عضويت آنها لغو گرديده، مشمول شرايط ورود اعضاء جديد خواهد بود.

ماده 11- حقوق و وظايف اعضاء:

كليه اعضاي “انجمن” موظف به رعايت مفاد اساسنامه و مقررات و آئين‌نامه‌هاي مصوب هيأت مديره و مقيد به همكاري جهت دستيابي به اهداف “انجمن” مي‌باشند.

تبصره 1: زايل شدن هر يك از شروط پذيرش عضويت براي هر يك از اعضاء در طول مدت عضويت، موجب تعليق آن عضو خواهد شد.

تبصره 2: تعليق نوعي توقف عضويت است كه به زايل گرديدن هر يك از شرايط عضويت به وجود مي‌آيد. در صورت اعاده شرط زايل شده، مشروط بر تصويب هيأت مديره مجددا” عضويت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانوني خويش مي‌شود.

تبصره 3: آن دسته از اعضاء كه به هر دليل شرايط عضويت خود را از دست بدهند حق شركت در مجامع عمومي، رأي دادن و نامزد شدن براي اركان و استفاده از خدمات “انجمن” را نخواهند داشت.

فصل چهارم ـ اركان

ماده 12 ـ اركان «”انجمن”»

اركان «”انجمن”» عبارتند از:

  • مجمع عمومي
  • هيأت مديره
  • بازرس

ماده 13- مجمع عمومي

مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري و متشكل از اعضاي حقوقي (با حق رای )و حقیقی (بدون حق رای ) و يا نمايندگان رسمي اعضاي حقوقي با حق راي .

13-1- دعوت هر نوبت از مجامع عمومي با اعلام کتبی یا يكبار درج آگهي در جرايد كثيرالانتشار منتخب “انجمن” از طرف انجمن و حداقل 15 روز و حداكثر 40 روز قبل از تاريخ جلسه و با اعلام دستورجلسه، روز، ساعت و محل برگزاري و مقام دعوت كننده مجمع صورت مي‌پذيرد. همچنين دعوتنامه جداگانه‌اي توسط مقام دعوت كننده براي اعضاء ارسال مي‌گردد. همزمان با انتشار آگهي دعوت در جرايد كثيرالانتشار منتخب، مقام دعوت كننده بايد از طريق اطلاع‌رساني به معاونت  تشكل‌هاي اتاق ايران نسبت به قراردادن آگهي دعوت در وبگاه رسمي اتاق ايران هماهنگي نمايد.

13-2- نماينده هر عضو حقوقي در “انجمن” جهت شركت در مجامع عمومي و انشاء راي بايد مديرعامل يا عضو هيأت مديره يا مدير كيفيت عضو مربوطه بوده و داراي معرفي نامه رسمي از سوي شركت خود باشد. نماينده مزبور مكلف است شخصا” و اصالتا” در مجامع شركت نموده و اجازه توكيل اين حق را به غير ندارد. ضمنا” اعضاي حقيقي نيز مي‌بايست اصالتا” در جلسه حضور يابند و اجازه توكيل اين حق را به غير ندارد.

13-3- اخذ راي در مجامع انجمن بصورت علني مي‌باشد مگر زماني كه راي‌گيري براي انتخاب يا عزل اعضاي هيأت مديره و بازرسان باشد و يا به صلاحديد مجمع عمومي در موارد ديگر تصميم به اخذ رأي كتبي نمايد.

13-4- نماينده اتاق ايران رسميت جلسه را اعلام و بلافاصله از ميان اعضاي حاضر نسبت به انتخاب هيأت رئيسه مجمع مركب از يك رئيس، دو ناظر و يك منشي براي اداره جلسه رأي گيري خواهد شد. سپس هيأت رئيسه منتخب اداره جلسه را بعهده مي‌گيرند.

تبصره: اعضاي هيأت‌رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه بعنوان كانديدا در انتخابات هيأت‌مديره و بازرس حضور يافته‌اند.

13-5- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه “انجمن” براي كليه اعضاء لازم‌الاتباع مي‌باشد.

13-6- منشي جلسه موظف است صورتجلسه‌اي مشتمل بر كليه مصوبات مجمع را تنظيم و منضم به فهرست اعضاء حاضر به امضاء هيأت رئيسه مجمع و نماينده اتاق ايران برساند.

13-7- حضور نماينده اتاق ايران در كليه جلسات مجامع عمومي (عادي و فوق‌العاده) به عنوان ناظر ضروري است و بدون حق رأي اظهارنظر خواهد نمود.

13-8- دبيرخانه “انجمن” بايد رونوشتي از صورتجلسات مجامع عمومي (عادي و فوق‌العاده) منضمم به فهرست حاضرين در جلسات را براي اتاق ايران ارسال نمايد.

ماده 14- انواع مجامع عمومي

مجامع عمومي بر دو نوعند:

الف- مجمع عمومي عادي و عادي بطور فوق‌العاده

ب- مجمع عمومي فوق‌العاده

ماده 15- مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي سالیانه  يك نوبت در سال وفق ماده 13 و حداکثر طی 4 ماه پس از پایان سال مالی تشكيل مي‌گردد. تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده به هر تعداد كه لازم باشد بلامانع است.

ماده16- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي و عادي بطور فوق‌العاده

16-1- استماع گزارش عملكرد مالي و اجرايي هيأت مديره

16-2- استماع گزارش بازرس

16-3- تصويب گزارش عملكرد اجرايي، مالي و ترازنامه ساليانه “انجمن”

16-4- استماع گزارش هيأت مديره پيرامون برنامه و بودجه سال مالي جديد

16-5- انتخاب يا عزل فردي يا جمعي اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره

16-6- انتخاب يا عزل بازرسان اصلي يا علي البدل

16-7- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار

16- 8 – تصویب مبلغ ورودیه ، حق عضویت سالیانه اعضاء ، برنامه و بودجه پیشنهادی .

16-9- خرید و فروش اموال غیر منقول

تبصره: هيأت مديره مي‌بايست حداقل 20روز پيش از تاريخ برگزاري مجمع عمومي گزارش‌هاي خود را آماده جهت بررسي به بازرسي ارائه نمايد.

ماده 17- هيأت مديره ‌بايستي حداقل 20روز قبل از اتمام مأموريت هيأت مديره اقدام به برگزاري مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق‌العاده وفق ماده 13-1 اساسنامه بنمايد. در هر صورت تا زمان انتخابات هيأت مديره جديد، هيأت‌مديره قبلي داراي مسئوليت خواهند بود.

ماده 18- مجمع عمومي بطور فوق العاده در مواقع ضروري به دعوت هيأت مديره يا بازرس با رعايت ماده 13-1 اساسنامه تشکيل مي‌گردد.

ماده 19- مجامع عمومي عادي و عادي بطور فوق العاده با حضور نصف بعلاوه يک اعضاء رسميت پيدا مي‌کند و مصوبات آن با آراي مثبت اکثریت نسبی اعضاي حقوقي حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد. در صورت نرسيدن اعضاي جلسه به حدنصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعايت ماده 13 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با آراي اکثریت نسبی اعضاء حاضر به تصويب مي‌رسد.

ماده20- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده

وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:

الف- تغيير و يا اصلاح اساسنامه “انجمن”

ب- انحلال “انجمن” و انتخاب هيأت تصفيه

د- ساير مواردي که در اختيار مجمع عمومي فوق العاده باشد .

ماده21– مجمع عمومي فوق العاده با حضور نصف بعلاوه یک اعضاي “انجمن” رسميت پيدا مي‌کند و تصميمات مجمع با دوسوم آراء مثبت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده22– در صورت به حدنصاب نرسيدن جلسه مجمع عمومي فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20روز پس از نوبت اول و با رعايت ماده 13-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با هر تعداد از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با آراي مثبت دوسوم اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 23– با تشخيص ضرورت تشکيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده يا مجمع عمومي فوق‌العاده توسط بازرس، مراتب به هيأت مديره اعلام و هيأت مديره مکلف است حداکثر ظرف مدت 30روز از تاريخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 14اساسنامه براي تشکيل مجمع عمومي دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هيأت مديره، بازرس مي تواند رأسا” با رعايت ماده 13-1 اساسنامه اقدام به برگزاري مجمع نمايد.

ماده 24– با درخواست کتبي حداقل يک سوم اعضاء مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده يا مجمع عمومي فوق‌العاده هيأت مديره بايد حداکثر ظرف مدت 20روز از تاريخ دريافت تقاضاي کتبي، اعضاء را جهت تشکيل مجمع طبق ماده 13-1 دعوت نمايد.

در صورت استنكاف هيأت مديره درخواست كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع عمومي را از بازرس بخواهند و بازرس مكلف است حداكثر ظرف مدت 15 روز مطابق ماده 13-1 اساسنامه از اعضا دعوت نمايد و چنانچه بازرس امتناع نمايد درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع عمومي را از اتاق ايران بخواهند و اتاق ايران بايد پس از بررسي و حصول اطمينان از عدم توجه هيأت‌مديره و بازرس به درخواست اعضاء، نسبت به دعوت از اعضاء براي تشکيل مجمع عمومي با رعايت کليه تشريفات مندرج در اساسنامه اقدام مي‌نمايد.

ماده 25– در صورت استعفاء از عضويت، اخراج و يا انحلال عضو حقوقي که نماينده آن در ارکان “انجمن” داراي سمتي است مأموريت آن نماينده نيز به تبع وي منتفي و زايل خواهد شد.

ماده 26 چنانچه نماينده عضو حقوقي “انجمن” پس از انتخاب در ارکان، به هر دليلي از شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام كتبي عضو حقوقي، نماينده به خودي خود از سمتي که در “انجمن” دارد معزول و هيچ سمتي در “انجمن” نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علي البدل تفويض و در صورت نياز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

تبصره: هيأت مديره شركتي كه نماينده‌اش به عضويت اركان “انجمن” انتخاب شده است، چنانچه نماينده‌اش، به هر دليلي، از عضويت در شركت متبوع خارج شود، بايد مراتب را به صورت مكتوب به “انجمن” اعلام كند.

ماده 27 – هيأت مديره

27-1- هيأت مديره «”انجمن”» مركب است از 7 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل که توسط مجمع عمومي عادي و يا عادي بطور فوق العاده از بين نمايندگان اعضاي حقوقي “انجمن” براي مدت سه سال انتخاب مي​شوند.

27-2- پس از اختتام دوره مأموريت هيأت‌مديره تا انتخاب اعضاء هيأت مديره جديد، کليه مسئوليت‌ها همچنان بعهده اعضاء هيأت مديره قبلي خواهد بود.

27-3- اعضاي هيأت مديره نبايد در سازمان و نهادهاي موازي يا متعارض با اهداف انجمن سمت مديريتي داشته باشند. تشخيص اين موضوع به عهده هيأت مديره مي‌باشد.

27-4- شركت اعضاء هيأت‌مديره در جلسات هيأت‌مديره افتخاري است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .

27-5- انتخاب مجدد اعضاء هيأت‌مديره براي دوره‌هاي متوالي بلامانع است.

ماده28– هيأت مديره در اولين جلسه اي که حداکثر ظرف مدت يک هفته بعد از انتخابات آنها تشکيل مي‌گردد از بين خود رئيس، نايب رئيس و خزانه دار را انتخاب خواهند نمود.

ماده 29– مدت تصدي هر يک از سمت هاي اعضاي هيأت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيأت مديره نخواهد بود. متصديان هر يک از سمت ها توسط هيأت مديره قابل عزل و تجديد انتخاب مي باشند.

ماده30- هيأت مديره حداقل ماهانه يک بار به دعوت کتبي رئيس و در غياب ايشان نايب‌رئيس “انجمن” تشکيل خواهد داد. جلسات هيأت مديره در مركز اصلي “انجمن” و يا در محل ديگري كه در دعوتنامه معين شده است تشكيل خواهد شد.

ماده31– در صورت استعفاء، فوت و يا عزل هر يک از اعضاي هيأت مديره، عضو علي البدل که در انتخابات رأي بيشتري داشته باشد، براي باقيمانده دوره هيأت مديره جانشين عضو اصلي خواهد شد.

ماده32– جلسات هيأت مديره با حضور حداقل چهارنفر از اعضاي اصلي هيأت مديره رسميت پيدا مي‌کند.

تبصره: اعضاي هيأت مديره مي‌توانند به صورت ويدئوكنفرانس در جلسات حضور يابند.

ماده33– اداره جلسات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره و در غياب او با نايب رئيس است.

ماده34– تصميمات هيأت مديره با راي حداقل چهار نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 35– كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي رئيس يا نايب رئيس و خزانه دار، همراه با مهر انجمن معتبر است.

ماده36 – از مذاکرات و تصميمات هيأت مديره صورتجلسه‌اي توسط دبير يا يکي از اعضاي هيأت مديره تنظيم و در همان جلسه به امضاء حاضرين مي رسد.

ماده 37– هيأت مديره مي‌تواند يک نفر شخص حقيقي را از خارج از اعضاي هيأت مديره به عنوان دبير انتخاب و استخدام مي نمايد.

تبصره 1: هيأت مديره مي‌تواند با مسئوليت خود بخشي از اختيارات خود را به دبير تفويض نمايد.

تبصره 2: سه جلسه غيبت متوالي غيرموجه و يا شش جلسه غيبت غيرمتوالي در طول يکسال در جلسات هيأت مديره به منزله عزل از عضو هيأت‌مديره مي‌باشد و عضو علي‌البدل جايگزين عضو معذول مي‌گردد.

تبصره 3: دبيربا دعوت هيأت مديره در جلسات هيأت مديره بدون حق رأي شرکت مي‌نمايد.

ماده 38– براي انجام امور اداري و اجرايي “انجمن” دبيرخانه‌اي تحت مديريت رئيس يا نايب‌رئيس/دبير و زير نظر هيأت مديره تأسيس مي‌گردد.

ماده39– هيأت مديره نماينده قانوني “انجمن” است و از کليه اختيارات قانوني جهت اداره امور “انجمن” برخوردار مي باشد.

اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير مي باشد:

39-1- افتتاح انواع حسابهاي بانکي بنام “انجمن” در بانک‌هاي مجاز و واريز کليه وجوهات متعلق به “انجمن” در آنها و پرداخت هزينه‌ها از اين حسابها

39-2- اداره و انجام عمليات مالي و پولي و تعهدات مالي و تحصيل وام طبق اختيارات و ارائه گزارش سالانه عمليات و اقدامات مالي خود به مجمع عمومي

39-3- عقد هرگونه قرارداد و تبديل و تغيير آن راجع به خريد و فروش و اجاره و تملك اموال منقول و غيرمنقول به نام و حساب “انجمن”.

تبصره: خريد و فروش اموال غير منقول فقط با كسب اجازه از مجمع عمومي امكان پذير خواهد بود.

39-4- استخدام، عزل و نصب دبير “انجمن” و تعيين حقوق و دستمزد و ساير پرداخت‌ها

39-5- اقامه يا استرداد هرگونه دعوي حقوقي و کيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسي از حق تجدنظر در دادگاه هاي استان و ديوان عالي کشور، تعيين وکيل، سازش، استفاده از حقوق و تکاليف مربوط به دادرسي

39-6- انجام تمامي اموري که طبق موازين قانوني براي اداره “انجمن” و پيشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.

39-7- تعيين و اعزام نماينده به کميسيون‌ها، کميته‌ها، شوراها، و هيأت‌ها و مراجع داخلي و خارجي

39-8- تدوين و تصويب مقررات و آئين‌نامه‌هاي داخلي براي اداره بهتر امور “انجمن” در چارچوب اساسنامه

39-9- تدوين برنامه و بودجه سالانه “انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومي

39-10- تهيه صورت دارايي و ديون “انجمن”، تنظيم ترازنامه و حساب عملکردي‌هاي ساليانه جهت ارائه به مجمع عمومي

39-11- ارائه گزارش ساليانه از عملکرد “انجمن” به اتاق ايران

39-12- تعيين و تصويب حقوق، مزايا و پاداش مديران، مشاوران و کارشناسان

39-13- تدوين سياست‌ها و خط مشي‌هاي كلان “انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومي

39-14- تهيه شيوه‌ها و راهكارهاي اجرايي جهت تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي “انجمن”

39-15- همكاري با اتاق ايران، اتاق‌هاي شهرستان‌ها، اتاق‌ها و شوراهاي مشترك بازرگاني و تشكل‌هاي اقتصادي به منظور ايجاد هم‌افزايي، جلوگيري از موازي كاري و پيشبرد اهداف قانوني.

ماده 40- اختيارات دبير “انجمن”

اختيارات دبير را هيأت مديره تعيين مي‌كند. اهم وظایف دبیر به شرح ذیل می باشد .

40-1 – تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت ) انجمن و ارائه ان به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .

40-2 – تهیه و تدوین پیش نویس بودجه انجمن و ارائه ان به هیات مدیره .

40-3- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی انجمن و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .

40-4 – دبیر بایستی دفاتر ،اسناد،صورتهای مالی ،وصولیها و پرداختهای انجمن را کنترل نموده و بر فرایند ثبت ،ضبط،نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی انجمن در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد .

40-5- تعیین کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی انجمن .

40-6- انتخاب دبیران کمیسیونهای تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف انها و پیشنهاد به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .

40-7- ارائه گزارش عملکرد انجمن به هیات مدیره .

40-8- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیات مدیره که به تایید بازرس رسیده است به اعضای انجمن .

ماده41- بازرس:

41-1- يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل از داخل يا خارج از اعضاء توسط مجمع عمومي عادي براي مدت يكسال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است. افرادي كه نامزد پست بازرس “انجمن” مي‌شوند بايد تجربه و آشنايي كافي با وظايف و مسئوليت‌هاي بازرس را داشته باشند.

42-2- در صورت فوت، استعفاء و يا سلب شرايط مندرج در ماده 26 اساسنامه از بازرس اصلي وظيفه او به بازرس علي البدل محول مي‌گردد.

43-3- حضور بازرس در جلسات مجامع عمومي بدون داشتن حق راي مجاز است.

ماده42- وظايف بازرس:

42-1- نظارت بر كليه اقدامات و عمليات هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه و تطبيق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومي و قوانين جاري كشور از وظايف بازرس مي‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از طريق دبيرخانه مراتب را به هيأت مديره اطلاع و رفع آن را درخواست مي‌نمايد.

42-2- بازرس ترازنامه و گزارشات تهيه شده توسط هيأت مديره براي تسليم به مجمع عمومي سالانه و همچنين در صورت لزوم كليه اسناد و اوراق مالي “انجمن” را مورد بررسي قرار مي‌دهد و موظف است نظر خود را بصورت مكتوب در اختيار مجامع عمومي بگذرد.

42-3- بازرس بايستي حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي گزارشات مكتوب خود را جهت اطلاع اعضاء “انجمن” تهيه و به دبيرخانه ارائه دهد.

42-4- بازرس موظف است يك نسخه از گزارش‌هاي خود را به دبيرخانه “انجمن” تحويل دهد.

تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هرزمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت‌مديره براي بررسي در دسترس بازرس قرار گيرد.

 ماده 43- خزانه دار:

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن مي‌باشد و به اتفاق رييس هيأت مديره يا نايب‌رئيس کليه چک‌ها، اسناد مالی و اسناد بهادار را متفقأ امضاء مي‌کنند که به مهر انجمن ممهور خواهد شد.

43-1-اداره امور مالی انجمن، تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی تحت نظارت خزانه‌دار در محل دبيرخانه انجمن انجام می‌پذيرد.

43-2-رسيدگی و صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌هايي که بوسيله شرکت‌های عضو انجام مي‌شود، با خزانه‌دار بوده و خزانه‌دار مسئول مستقيم صحت اجرای تصميمات هيأت‌مديره در اين مورد است .

43-3-خزانه‌دار موظف است در صورت تقاضای کتبی بازرس کليه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسيدگی، در محل انجمن در اختيار آنان قرار دهد.

43-4-خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکيل مجمع عمومی سالانه، ترازنامه انجمن را بررسی و تأييد کند و پس از آن که به تصويب هيأت مديره و بازرس رساند رونوشتی از آن را در زمانی مناسب و قبل از تشکيل مجمع عمومی توسط دبيرخانه برای شرکت‌های عضو انجمن ارسال دارد.

فصل پنجم- منابع مالي

ماده 44- منابع مالي “انجمن” عبارتند از:

44-1- وروديه عضويت

44-2- حق عضويت سالانه

44-3- هدايا، عطايا، وقف، قبول وصيت و كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي اعضاء يا اشخاص ثالث، وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها و سازمان‌هاي عمومي

44-4- وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و مشاوره‌اي

ماده45– داوطلبين عضويت در “انجمن” بايد مبلغ وروديه را به حساب “انجمن” واريز و قبض رسيد آن را به دبيرخانه “انجمن” تسليم نمايد.

ماده 46– هر عضو علاوه بر وروديه، بايد ساليانه مبلغ حق عضويت تعيين شده را به حساب “انجمن” واريز و قبض رسيد آن را به دبيرخانه تحويل نمايد.

ماده 47– مبلغ وروديه و مبلغ حق عضويت ساليانه می تواند با پيشنهاد هيأت مديره و توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي‌گردد. در ضمن مجمع عمومي مي‌تواند اختيار خود را در اين زمينه به هيأت مديره تفويض نمايد.

ماده 48– “انجمن” مي‌تواند از هدايا، عطايا، وقف، قبول وصيت و كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي اعضاء يا اشخاص ثالث وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي و سازمان هاي عمومي برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضاء نمايد با تصويب هيأت مديره حق تحصيل اعتبار و اخذ وام از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و يا از شركت‌هاي عضو “انجمن” را دارد.

ماده 49– هيأت مديره مي‌تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غيراعضاء، برگزاري نمايشگاه‌ها و سمينارهاي تخصصي، تشكيل كارگاه‌هاي آموزشي، انتشار كتب و نشريات و نظاير آن، اعزام هيات‌هاي تجاري و بازاريابي و غيره هزينه‌هاي “انجمن” تأمين را نمايد.

فصل ششم ـ انحلال و تصفيه

ماده 50 – «”انجمن”» به موجب تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده منحل مي‌شود.

ماده 51– چنانچه انحلال “انجمن” از سوي مجمع عمومي فوق‌العاده باشد، مجمع مزبور هيأت تصفيه‌اي را متشكل از 3نفر از نمايندگان اعضاي حقوقي انتخاب مي‌نمايد. انتخاب اعضاء هيأت مديره قبل از انحلال، در مقام اعضاء هيأت تصفيه بلامانع مي‌باشد.

ماده 52– پس از اعلام انحلال “انجمن” و تعيين اعضاء هيأت تصفيه، مديران سابق “انجمن” موظفند تمام اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثيه “انجمن” را با تنظيم صورتجلسه تحويل هيأت تصفيه نمايند.

ماده 53– هيأت تصفيه با نظارت نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، وضعيت بدهي‌ها و دارايي‌ها را روشن مي‌كند و پس از تسويه، كليه اموال منقول و غيرمنقول باقيمانده با نظر اتاق ايران به يكي از مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي كشور واگذار مي‌گردد.

ماده 54– وظايف و تكاليف و اختيارات هيأت تصفيه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و ديون “انجمن” و بطور كلي امر تصفيه طبق مقررات لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم ـ موارد متفرقه

ماده 55– «”انجمن”» به منظور پيشبرد اهداف و ايفاي وظايف خود مي‌تواند به تعداد موردنياز كميسيون، كميته يا كارگروه‌هاي تخصصي دائم يا موقت از بين مديران و اعضاء “انجمن” تشكيل دهد. وظايف، نوع فعاليت، تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آن، چگونگي اداره و فعاليت و نيز نحوه انحلال آن براساس آئين نامه‌ها و مقرراتي خواهد بود كه توسط هيأت مديره تهيه و تصويب خواهد شد.

ماده 56– “انجمن” مي‌تواند به تعداد موردنياز از مشاورين بازرگاني، حقوقي، بازرسي، بانكي، گمركي، بيمه، ارزي، حمل و نقل، اقتصادي و… خارج از اعضاء “انجمن” به منظور پيشبرد امور خود استفاده نمايد.

ماده 57 ـ حكميت:

“انجمن” مي‌تواند در حوزه تخصصي خود اقدام به حكميت (داوري) نمايد. در اين صورت هيأت‌مديره مي‌تواند از خدمات مركز داوري اتاق ايران استفاده نمايد.

ماده 58– در صورتيكه اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد اين امر توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران صورت مي‌پذيرد و نظر اتاق ايران در اين خصوص قطعي و لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 59– رعايت كليه مصوبات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مرتبط اتاق ايران براي كليه اعضاء و اركان “انجمن” لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده 60– اين اساسنامه در 7فصل و 60ماده و 16تبصره تنظيم در تاريخ 96/12/13به تصويب مجمع عمومي فوق العاده “انجمن مديريت كيفيت ايران” رسيده است.