مرور رده

کارگروه مدیریت مدیریت کیفیت در ساخت

بیست و هشتمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

کارگروه مدیریت کیفیت در ساخت به تاریخ 22 خرداد 1402 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران،بصورت حصوری و آنلاین برگزار شد.مقرر گردید پیرو نامه سازمان برنامه و با توجه به تشکیل «کمیته تدوین نشریه» ذیل کارگروه و آغاز مراحل تهیه و تدوین…

بیست و هفتمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

کارگروه مدیریت کیفیت در ساخت به تاریخ 18 اردیبهشت 1402 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران،بصورت حصوری و آنلاین برگزار شد.در این جلسه گزارشی از پیگیری و استقرار کمیته »نگارش نشریه مدیریت کیفیت ساخت« جهت ارائه به سازمان برنامه و بودجه و…

فراخوان حضور در کمیته تدوین نشریه مدیریت کیفیت ساخت

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد طی ماموریت سپرده شده ازجانب سازمان برنامه و بودجه کشور(نظام فنی و اجرایی) نسبت به تدوین نشریات در حوزه «مدیریت کیفیت ساخت» توسط کارگروه ساخت انجمن اقدام نماید. بدین منظور از کلیه علاقمندان، صاحبنظران،…

بیست و ششمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت ساخت برگزار شد

26جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در تاریخ 7 اسفند 1401در محل دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران  با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد .موارد مطرح شده در جلسه:مقرر گردید پیرو نامه سازمان برنامه و با توجه به تشکیل «کمیته…

بیست و پنجمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

25جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 27 آذر1401 در محل دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران  با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد .موارد مطرح شده در جلسه: استفاده از توان اعضا در ارتباط گیری با نظام فنی اجرایی ترغیب…

استفاده از بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان از سوی سازنده رایج نیست!

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، گفت: شناخت مشکلات موجود در زمینه کیفیت صنعت ساختمان ایران مستلزم تحلیل و بررسی دقیق تمام زیرمجموعه هایی است که با صنعت ساختمان وکیفیت نهایی آن درگیرهستند،بنابراین شناخت کمبودها و شناسایی فرصت ها برای بهبود…

بیست و سومین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

23 جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 23 مرداد 1401 در سامانه انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت آنلاین با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد .مقرر گردید برنامه ریزی تحقق اهداف نقشه راه اولیه کارگروه بررسی و در جلسه آتی ارائه…

بیست و دومین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

22 جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 26 تیر 1401 در سامانه انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت آنلاین با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد .اعضا:خانم ها: مریم علی الحسابی،فریبا محرمیآقایان: فرشید هوشمند، پولاد پوریکتا،  …

بیست و یکمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

21جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 29 خرداد 1401 در سامانه انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت آنلاین با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران، شرکت راهیاب ملل، موسسه شهید رجایی و …، تشکیل شد .اعضا: خانم ها ،مریم علی…

بیستمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

بیستمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 25 اردیبهشت 1401 در سامانه انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت آنلاین با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران، شرکت راهیاب ملل، موسسه شهید رجایی و …، تشکیل شد .حاضرین جلسه : آقایان…