فرم عضویت اعضا حقوقی

عضویت حقوقی

مرحله 1 از 3

 

 

شرايط عضويت اعضاء حقوقي:
1-تكميل فرم اطلاعات كلي (ويژه اعضاء حقوقي بصورت آنلاین یا فرم عضويت حقوقي).
2-كپي آگهی تاسیس سازمان
3-کپي گواهينامه‌هاي مديريت کيفيت دريافت شده.
4-کپی گواهی عضویت دراتاق بازرگانی

– جدول حق عضویت اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران (مشاهده)
خواهشمند است مدارك فوق را بصورت آنلاین تكميل و یا به دفتر انجمن ارسال نمائيد تا پس از بررسي آنها توسط كميته پذيرش انجمن نسبت به تعيين حق عضويت و شماره عضويت و ارسال كارت اقدام گردد.

*ضمناً بصورت آنلاین هم کارت عضویت صادر و ارائه می گردد.