مقالات

رقابت پذيري شركتي در محيط كسب و كارهاي جهاني

شرايط حاكم بر اقتصاد جهاني موقعيتي حياتي را فراهم آورده كه بسياري از سازمان ها در اولويت كسب و كار و ديدگاههاي استراتژيك خود تجديد نظر كنند و تمركز خود را بر سازگاري با تغييرات محيط كسب و كار و پاسخ سريع به نيازهاي بازار و مشتري…

حفظ کیفیت و رقابت در برابر قیمت‌گذاری دستوری

قریب به سه دهه است که در کشورمان تلاش می شود تا نظام‌های مدیریت کیفیت برقرار شوند و توسعه پیداکنند. بی شک سازوکاردستوری قیمت‌گذاری، زمینه فروپاشی نظام‌های کیفی را در تک تک فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد کرد. دسترسی محدود به…

جایگاه نقش رقابت پذیری

رقابت، به ویژه در بازارهای صنعتی موجب كاهش قیمت ها، ارائه كالا با خصوصیت و كیفیت های مختلف و بهبود دسترسی مصرف كنندگان به كالاها و خدمات می شود. از سوی دیگر، در اقتصاد جهانی كه به سرعت با امر جهانی شدن روبه رو است كشورهایی در بازار جهانی…

کیفیت اساسی‌ترین ابزار برای رقابت پذیری در محیط کسب و کار

مفهوم رقابت‌پذیری در ادبیات مدیریت جهان با رقابت‌پذیری کشورها آغاز شد. رقابت‌پذیری کشورها به معنای توانایی کالاها و خدمات یک کشور در بازارهای رقابتی است. این مفهوم شامل مؤلفه‌های پیچیده‌ای از جمله وضعیت بهداشت، آموزش، زیرساخت‌ها،…

شکاف مهارتی که ممکن است هرگز بسته نشود

با ظهور انقلاب صنعتی چهارم و تبعات و اثرات عمیق آن بر تکنولوژی های نوین که بر مهارت های انسانی قراردارد ما در بزنگاه عصر سرمایه انسانی هستیم، جایی که سرمایه گذاری بر روی پتانسیل انسانی بیشترین بازگشت سرمایه را ارائه می دهد. در اینجا توضیح…