کیفیت یک مسئولیت همگانی است

کیفیت یک مسئولیت همگانی است که اگرتمامی فاکتورهای موثردرهرکاری را به صورت نظام مند با مسئولیت و دلسوزی انجام گیرد با بی کیفیتی مواجه نمی شویم.

0

کیفیت یک مسئولیت همگانی است که اگرتمامی فاکتورهای موثردرهرکاری را به صورت نظام مند با مسئولیت و دلسوزی انجام گیرد با بی کیفیتی مواجه نمی شویم.

نسرین وفایی عضوهیا ت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران، ضمن تاکید به مطلب فوق گفت: درهرجا کیفیت پایینی مشاهده می شود،نشانگرآن است که نقشی به صورت کامل ایفا نشده یا مسئولیتی به صورت کامل اجرایی نشده است، درواقع با کیفیت بودن یک نقش ملی است و از رفتارشروع می شود و تاثیرآن هم در زندگی شخصی و هم درسطح مدیریت سازمان ها و کیفیت محصولات و خدمات داخلی و ملی نمود می یابد.

وی درادامه تصریح کرد: درشرایط بحرانی که کشورما طی سالهای گذشته با آن مواجه بوده ،آنچه که بیش ازهرموضوعی تحت الشعاع قرارگرفته، کیفیت محصولات وخدمات بوده است.کیفیت موضوعی است که تا قبل ازاین شرایط نیزوضعیت مناسبی نداشت.اینکه علت آن ودلیل شکننده بودن این موضوع چیست ؛مواردی است که به تحقیق و بررسی بیشتری نیازدارد.

نسرین وفایی تاکید کرد نمی توان قضاوت کرد که دراین رابطه اقدامی انجام نمی گیرد، چرا که درسطوح ملی وسازمانی شاهد هستیم دغدغه ی کیفیت وجود دارد ودرصنایع وخدمات مختلف نیزشاهد ارائه ی طرح هایی درراستای بهبود وارتقاء کیفیت هستیم، به عنوان نمونه درصنعت خودروسازی ازسوی نهادهای دولتی وغیردولتی ،شرکت های بازرسی ،شرکت های خودروسازوقطعه ساز، دانشگاه ها ومراکزعلمی شاهدهستیم که طرح های ارتقاء کیفیت خودرو و قطعات ارائه می شود ولی تاثیرآن درکیفیت محصولات وخدمات وحتی زندگی افراد نمایان نیست.

وی گفت: اگرزیرساخت مناسبی وجود نداشته باشد،هرمقدارروی بهبودی ظواهرکلیشه ای سرمایه گذاری کنیم بازهم ئنتیجه ی لازم حاصل نمی شود.درواقع شاید ازابتدا درحوزه ی خدمات و تولید با مفهوم کیفیت و یا ایجاد زیرساخت های لازم برای آن به شکل جدی برخورد نشده ودرحال حاضر نیز باید حرکت درمسیربهبود وتوسعه را هرچند آرام وپیوسته،ادامه داد.

این عضو هیات مدیره ی انجمن کیفیت ایران افزود: از آنجا که کیفیت تابع عوامل بسیار زیادی است لازم به ایجا فضایی هوشمندانه و فرهنگ پویای بهبود کیفبیت در کل کشوروهمچنین نیازمند همت ملی است که باید هروظیفه ومسئولیتی درجایگاه خود با کیفیت و به درستی اجرایی شود.

وی درادامه ابرازامیدواری کرد که با اهتمام به موضوع کیفیت همه افرا دراجرای مسئولیت ها ونقش هایی که درزندگی،تحصیل، کار،تولید وخدمات وهرجایگاهی که عهده دارند، درارتقاء موضوع کیفیت درکشورنقش موثری ایفا نمایند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.