کیفیت باید درمسیر خلق و ایجاد ارزش برای مشتریان باشد

0

امیر حیدری- دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایرانکیفیت باید درمسیر خلق و ایجاد ارزش برای مشتریان باشد

“امیرحیدری ؛دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران”

هرسال پنجشنبه دوم، ماه نوامبردرتاریخ به عنوان روزجهانی کیفیت انتخاب شده که این روزدر تقویم رسمی کشور ما 18 آبان ماه است وهرسال با انتخاب یک واژه کلیدی و شعارشروع شده تا توجه جامعه جهانی به این موضوع مهم جلب شود. شعارمنتخب برای سال 2022 با عنوان “وجدان کیفیت؛انجام کار درست “تعیین شده  است.

اساساً چرا باید به مقوله ی کیفیت توجه داشت، شاید یکی ازفلسفه های مهم نام گذاری روزی با عنوان کیفیت، آن باشد که قدردانی شود از زحمات افرادی که در پس ارائه ی خدمات و تولید کالاها قراردارند و ما آنها را نمی بینیم، ،ولی آن چه که به عنوان محصول و یا خدمت دریافت میکنیم، به نوعی تبلوراندیشه های آن ها درعرصه ی تولید وارائه ی خدمت است.

موضوع کیفیت امروزه به شکلی زندگی انسان ها را درتمام ابعاد نظیر: بهداشت،انرژی ،ساخت وساز،محیط و زیست و… تحت تاثیر قرار داده است،و به همین علت جای دارد به مقوله ی کیفیت که زندگی ما انسانها را متحول کرده و دچاردگرگونی کیفی درجهت مثبت نموده ،توجه بیشتری داشته باشیم چرا که این عامل می تواند درصرفه جویی دربخش انرژی وحفظ منابع طبیعی برای نسل های آینده ،دگرگونی هایی درزندگی ما ایجاد نماید.

یکی دیگرازجلوه هایی که ما را ناگزیرمی کند به مقوله ی کیفیت بیش ازپیش توجه داشته باشیم این است که دریک فضای اقتصادی بازو رقابتی که با دنیا درتعامل باشد ،محصول درمارکت دنیا گردش می کند وامکان دستیابی به هزینه ها وسرمایه آسان و میسراست وازمهمترین عناصر دررقابت پذیری محصول عامل کیفیت است، چرا که بدون درنظرگرفتن کیفیت بطورقطع یقین محصول درعرصه های داخل وخارجی نمی تواند ازاستقبال خوبی برخودارباشد.

با توجه به اینکه کیفیت به عنوان یک عنصرمهم مطرح می باشد اما ما درکشوردرارتباط با برخی محصولات دچار مشکلات متعدد هستیم که دلیلش را باید درنظام اقتصادی جستجوکرد،که نظام اقتصاد رقابتی وآزادی نیست.

وقتی فعالان اقتصادی درشرایطی کارمی کنند که براحتی نمی توانند کالای خود را به همه نقاط دنیا عرضه کرده و پول حاصل ازفروش آن را دریافت کنند و تبادل و تعاملات به سختی شکل گرفته و ازسویی بازارداخل نیزرقابتی نبوده و نوعی انحصار درآن حاکم است، کیفیت درچنین فضایی نمی تواند ازمقبولیت خوبی برخوردارباشد.

با توجه به رویکردهای مختلف موضوع کیفیت، تعاریف متعددی ازآن ذکر شده است که آنچه مورد تایید اکثرصاحب نظران است،کیفیت را یک شناخت ودرک نیازاز مشتری می داند که تلاش و کوشش آن درراستای بهبود وتامین این نیازدرطول زمان بوده است.

به عبارتی اگرازنیازمشتری آگاه نبوده ودرک درستی ازآن نیزنداشته باشید ودرنهایت نتوانیم این نیازمندی ها را درمحصول ایجاد و پاسخ دهید که بتواند رضایتمندی را در مشتری ایجاد کند ،باید گفت درآزمون کیفیت مردود شده اید.

اگر بتوانیم درروند تولید کالا وخدمات با بهبود فرآیند و نوآوری و بهره وری ،کالایی را با ویژگی بهتر وقیمت مناسب ترو ازهمه مهمتر تسهیل دسترسی به خدمات برای مشتریان عرضه کنیم ،به نوعی برای آنها ایجاد ارزش شده و نه تنها نیازشان پاسخ داده شده بلکه شرایط تامین آن نیاز تثبیت شده است.

همچنین موضوع دیگر،مبحث مدیریت کیفیت است ، به این مفهوم که به شکل مداوم تعالی درتولید کالا وارائه ی خدمات شکل بگیرد که لازمه ی رسیدن به این هدف ایجاد آگاهی به تکنیک ها ومدلها وروش هایی است که درارتباط با تعالی کیفیت دردنیا وجود دارد .

با توجه به این که مقوله ی کیفیت درداخل یک فرایند ودر قالب یک سیستم طرح و شکل می گیرد ،از بخش لجستیک تا تمام کارکنانی که دربخش های مختلف تولید و توزیع مشغول هستند،همگی به شکل مستقیم وغیر مستقیم با موضوع کیفیت مرتبط ومسئول هستند وهرکس متناسب با نوع کاری که انجام می دهد مسئولیت دارد.

کیفیت می تواند دانش،مفاهیم وحتی انسانها را دربربگیرد ،همه ی کالاها وخدمات و آیین نامه های کاروبطورکلی هرعاملی که درحیطه ی فکر وعمل انسان بگنجد، درموضوع کیفیت می تواند دخیل باشد.ویژگی های نیز برای کیفیت قابل ذکر است که یکی ازآنها خدمات است به این معنی که براحتی بتوان برای کالایی که با مشکلی مواجه شده خدمات ارائه کرد.

ویژگی دیگرکیفیت  قابل اعتماد بودن  یک کالااست، به این مفهوم که دوره زمانی که انتظار می رود آن کالا یا خدمت بدون نقص کارکند ،این ویژگی در کالا یا خدمت قابل لمس باشد.

همچنین دوام وپایدرای کالا به این مفهوم که کالایا خدمتی که دریافت میشود بدون خطا و درمدت زمان مورد انتظار کار خود را انجام دهد و یا گاهی عملکرد ی فراتر از حد انتظار از خود نشان دهد مثل برخی برندهایی که در بازار وجود دارد و ادراک ذهنی مشتری از کیفیت آنها با توجه به عملکرد شان شکل گرفته است.

آخرین ویژگی نیز اطباق کالا با انتظاراتی است که مشتری درهنگام خرید یک کالا می تواند داشته باشد ونیاز او را برطرف سازد.

،کیفیت تنها یک مفهوم یا واژه نیست ، بلکه سیستم و فرآیندی و فرهنگ و یا رفتارو نگرشی است به مساله زیستن و همانطور که خداوند به عنوان خالق زیبایی ها انسان ها را در بهترین شرایط خلق کرده است،ا ز ما نیزانتظار می رود زیبا بیافرینیم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.