فراخوان تشکیل کارگروه صنایع غذایی،کشاورزی و صنایع تبدیلی

0
فراخوان تشکيل کارگروه کشاورزی، صنایع تبدیلی و غذایی درانجمن مديريت کيفيت ايران

 

نتایج حاصل از تجارب کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای چین وهندوستان و… موید این مطلب می باشد که صنایع تبدیلی بخش کشاورزی می تواند نقش حیاتی وموثری را درفرآیند همه جانبه توسعه بویژه توسعه کشاورزی ایفا نماید وازطرفی هم دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه کشور نیازمند بستری مناسب یا پیش شرطها و الزاماتی است که بدون فراهم شدن آنها این امر میسر نمی شود. روند رو به رشد جمعیت کشور و ضرورت تامین نیازهای غذایی با هدف ایجاد امنیت غذایی، صنایع تبدیلی این بخش را از اهمیت فوق العاده ای برخوردار نموده است  چرا که این صنعت نقش مهمی را در کاهش ضایعات محصولات تولیدی از یک سو و رشد اقتصادی بخش کشاورزی را از سوی دیگر داشته باشد لذا صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به عنوان حلقه  تکمیل کننده تولید مواد غذائی  نقش بسیار مهمی در توسعه کمی و کیفی محصولات کشاورزی داراست.

در همین راستا انجمن مدیریت کیفیت ایران با پرداختن به شکل دهی کمیته های تخصصی و هدف گذاری حرفه ای نسبت به سازماندهی کمیته تخصصی کشاورزی،صنایع تبدیلی و غذایی به عنوان یکی از مواردی که عموم جامعه با آن در تعامل هستند و اهمیت زیادی برای توسعه فعالیت های صادراتی دارند ، در نظر دارد به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این صنعت ، جمعی متشکل از متخصصین صنایع غذایی و مدیران و صاحبنظران شرکت های عضو حقوقی وتشکل های این حوزه؛را گرد هم آورد و از ظرفیت انجمن مدیریت کیفیت ایران در جهت تعامل با اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران و سایر کمیسیون های تخصصی برای پیگیری موضوعات و حل مشکلات استفاده کند، لذا خواهشمند است به جهت برنامه ریری تشکیل کارگروه و جلسات ؛مدیران عامل شرکت های صنایع غذایی، دبیران و روسای تشکل های غذایی جهت حضور در جلسات همراهی نمایند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.