سیستم ها نقش مهمی دربهبود کیفیت زندگی شهروندان دارند

نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران ارتقاءعملکرد سیستم ها را عامل رشد وتوسعه کیفی سطح زندگی شهروندان درکشورعنوان کرد.

0

“دکتر فرشید شکر خدایی ” ،ضمن تاکید برنقش واهمیت نظام یکپارچه سیستم ها تصریح کرد، درکشورما مجموعه ای ازعوامل مانع ازتوسعه کیفیت زندگی دربین شهروندان است؛ اگرکیفیت زندگی را لذت بردن و استفاده شهروندان ازالگوهای رفاه اجتماعی بدانیم، متاسفانه شاخص هایی که دراین رابطه وجود دارند شاخص های مطلوبی نیستند.

به عبارتی می توان گفت :این موضوع نشانگرآن است که مجموعه ای ازاجزاء که شامل قوانین ومقررات ،محیط و کسب وکارو…می شود درحوزه ی رضایتمندی شهروندان به خوبی درقالب یک سیستم با هم کارنمی کنند .

وی افزود، سالهاست انجمن مدیریت کیفیت ایران روی این موضوع متمرکزشده که به جای کنترل های بی شمارنهادهای حاکمیتی بتوانیم مسیری که سایر کشورهای جهان دراین حوزه پیموده اند، ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت را از طریق توسعه بیمه های مسئولیت کیفیت محصول،درجامعه پیاده سازی ورواج دهیم.

البته دراین زمینه مقاومت های زیادی درجامعه وجود دارد. چرا که ماهیت وجودی بسیاری ازدستگاه های نظارتی مانند سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی وگمرک وبسیاری ازآنها به این شکل است که به عنوان مدعی العموم وبه نیابت ازجامعه نسبت به کنترل استانداردها وکیفیت دربیشترمواقع اقدام میکنند که چون به صورت نمونه برداری است وامکان حضورمداوم درمحل تولید وعرضه ی خدمات برای هیچ دستگاهی مهیا نیست، شاهد هستیم خطاهای بسیاری درفضای تولید وخدمات اتفاق می افتد ومتاسفانه این مجوزها کارکرد درستی ندارند.

وی درادامه تاکید کرد سیستم های جاری شده درسطح جامعه به عنوان سیستم التزام استاندارد سازی وایجاد کیفیت درجامعه ،سیستمی است که باید ارتقاء پیدا کند وبا تلاشهایی که دراین راستا درکشورانجام شده قانون جدید توسعه نظام استاندارد درکشورراهگشای مسیرتوسعه کیفیت خواهد بود.

نایب ریس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت:نظام صلاحیت حرفه ای افراد برای مشاغل؛ ازموضوعات چالش برانگیزدرکشوراست که درحوزه ی کیفیت متضمن نگاه جدی تراست.

به شکلی که ما درایران مانند سایرنقاط دنیا دربرخی حرفه ها نظام تعیین صلاحیت نداریم ودرقانون نیزاین موضوع مسکوت مانده است.بسیاری ازحرفه ها درحوزه خدمات دچارافت کیفیت وشکایت مشتری هستند که با تعیین صلاحیت حرفه ای افراد ومهارت فنی دربخش های مختلف توسط سازمان ملی استاندارد لازم است این موضوع به شکل قانونی پی گیری شود.

وی افزود دراین راستا انجمن مدیریت کیفیت ایران جهت همکاری با دستگا ه های اجرایی برای تهیه مستندات دراین حوزه اعلام امادگی می کند که این اقدام زمینه را برای حرفه ای تر کردن خدمات و تولید درکشوربه سمت رضایتمندی مشتری سوق می دهد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.