ساخت وسازبتنی نیازمند نظارت کیفی است+فیلم

دکترمحسن تدین رییس انجمن بتن ایران؛تجدید نظردرقوانین آیین نامه بتن ایران، راهکار توسعه کیفیت درساخت وسازهای بتنی توسط کارفرمایان و پیمانکاران خواهد بود.

0

 

دکترمحسن تدین رییس انجمن بتن ایران؛تجدید نظردرقوانین آیین نامه بتن ایران، راهکار توسعه کیفیت درساخت وسازهای بتنی توسط کارفرمایان و پیمانکاران خواهد بود.

موضوع کیفیت از قدیم درفرهنگ های مختلف شناخته شده ومورد تاکید قرارداشته است، چنانچه درادبیات ایرانی نیزمثل ها وضرب المثل های متعددی وجود دارد که گواهی می دهد اهمیت کیفیت تضمین آن درانجام اموروکارها همچنان ازدیرباز مورد تاکید قرارداشته است.

دررابطه با کیفیت ساخت وساز بتنی از قدیم ضوابطی درایران تدوین شده بوده که کسانی که کیفیت را کنترل می کنند ودرپی تضمین آن هستند به آن توجه داشته باشند.

به عنوان نمونه مهمترین آنها ” آیین نامه های بتن ایران “است که حدود سالهای 40 هجری تدوین شده واخیراً نیزتجدید نظراین آیین نامه را برای سازمان برنامه بودجه ارسال کردیم که امیدواریم درنشریه 120 این سازمان،راهکارهای تازه ای دراختیارناظران وپیمانکاران وکارفرمایان فعال دراین حوزه قراردهد.

همچنین درساخت وساز بخش خصوصی درحوزه ی ساخت و سازنیزمباحث مقررات ملی وجود دارد که مهترین بند آن درخصوص ساختمانهای بتنی است و بند دیگرآن به موضوع مصالح ساختمانی مربوط می شود و با تلاش های دست اندرکاران درمرکزتحقیقات مسکن وشهرسازی تدوین وابلاغ شده است که زمینه وابزاررا برای کارفراهم می کند.

وی درادامه با اشاره به انتشارنشریه ای دراین رابطه توسط انجمن بتن امریکا گفت: دراین نشریه نیزبا توجه به موارد “ایزو 9001″ ، مدیریت کیفیت یا کنترل کیفی را درامرساخت واجرای سازه های بتنی مد نظرقرارداده است وهمچنین نشریه ای که توسط سازمان برنامه وبودجه درایران منتشر می شود که مرجع مناسب برای درج آیین نامه بتن ایران می باشد.

ازگذشته برای مدیریت کیفیت با سازمانهای مرتبط با استانداردISOO”” ارتباط داشتیم که موضوعات عمومی را شامل می شد وبه ساخت وسازهای بتنی منصراً مرتبط نبود.

بحث های مدیریت کیفیت گرچه سابقه ی زیادی در مسائل عمرانی دارد ولی چهارچوب های مناسبی را هنوزدرزمینه ی ساختمان سازه های بتنی نداریم و یا موضوع به گونه ای مهجورمانده است.

درحالی که وضعیت کیفیت درهمه بخش ها درایران خوب نیست امیدوارم با شناخت اهمیت کیفیت اقدامات موثری درکشور انجام شود. ، به خصوص درساخت وسازها بتنی که نیازمند ارتقاء سطح کیفیت هستیم تا ازوضعیت نامناسب فعلی خارج شویم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.