اشتراک نشریه کیفیت و مدیریت

حق اشتراک سالیانه همراه با هزینه ارسال ۷۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. لطفا مبلغ اشتراک را به شماره حساب ۲۰۳۱۳۱۳۴۷۹ نزد بانک ملت شعبه شرکت نفت (شماره شبا IR750120000000002031313479 به نام انجمن مدیریت کیفیت ایران، واریز و تصویر آن را ضمیمه نمایید؛ یا به شماره ۸۸۷۲۵۹۴۴ نمابر نماید.