نشریه کیفیت و مدیریت

نشریه کیفیت و مدیریت

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : فرزین انتصاریان

مدیراجرایی و دبیر تحریریه: امیر حیدری

 

اعضای هیات تحریریه:
فرشید شکرخدایی ، حسن فروزان فرد ، آرزو ابراهیمی ، عباس سقایی، مصطفی بغدادی، علی تقی زاده، فرنوش باقری

 

 

دفتر تحریریه و اموراجرایی:

یوسف آباد، خیابان ابن سینا، بین خیابان ۷و۹، پلاک ۴ ،طبقه ۲- انجمن مدیریت کیفیت ایران

 

تلفن:۸۸۱۰۱۱۹۲

نمابر:۸۸۷۲۵۹۴۴

دانلود آخرین نسخه مجله