فراخون کارگروه های تخصصی انجمن مدیریت کیفیت

کارگروه

  • نام دوره آموزشیمدت دورهنام مدرسمحل برگزاری 
    افزودن یک ردیف جدید
  • افزودن یک ردیف جدید
    عنوان کتاب یا مقالات تدوین شده یا دوره های تدریس شده را وارد نمایید.
  • افزودن یک ردیف جدید