معرفی دوره های آموزشی

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف ترویج و نشر دانش کیفیت، اقدام به برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مدیریت کیفیت نموده و به منظور افزایش دانش حرفه ای و با نگاهی نو و کاربردی انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد دوره هایی به شرح زیر  برگزار نماید:

دوره های تخصصی جایزه ملی کیفیت ایران براساس مدل INQA

  • آشنایی با مفاهیم بنیادین مدیریت کیفیت
  • آشنایی با مبانی مدل
  • آشنایی با معیارها و زیرمعیارهای مدل
  • آشنایی با منطق رادار
  • آشنایی با خودارزیابی
  • آشنایی با تکنیک‌های خودارزیابی

 

  • آشنایی مفهوم اظهارنامه
  • طرح ریزی اظهارنامه
  • مسئولیت‌های تیم اظهارنامه
  • جمع آوری اطلاعات
  • آماده‌سازی نیازمندی‌های اطلاعاتی
  • ایجاد الزامات اطلاعاتی
  • شناسایی منابع اطلاعاتی
  • گرداوری اطلاعات
  • تسهیم اطلاعات
  • نگارش اظهارنامه
  • نحوه تدوین اظهارنامه براساس روش جدید (New Approach)
  • کارگاه تدوین اظهارنامه براساس روش جدید (New Approach)
  • اظهارنامه سطوح مختلف جایزه

هدف : معرفی و درک مدل INQA و آشنایی با فرآیند خودارزیابی و منطق رادار

 

محتوای دوره:

  • آشنایی با اصول و مفاهیم بنیادین مدیریت کیفیت
  • آشنایی با مبانی مدل INQA
  • آشنایی با معیارها و زیرمعیارهای مدل
  • آشنایی با منطق امتیازدهی RADAR
  • آشنایی با فرآیند خودارزیابی و منافع آن
  • تکنیک‌های خودارزیابی

کارگاه‌های عملی

 

هدف : کسب مهارت ارزیابی براساس مدل INQA وآشنایی با تدوین اظهارنامه

 

پیش نیاز: دوره آشنایی با مدل و تکنیک‌های ارزیابی

 

محتوای دوره:

  • مروری بر معیارها و زیرمعیارهای مدل INQA
  • تشریح منطق امتیازدهی رادار و نحوه امتیازدهی در توانمندسازها و نتایج
  • تشریح گام به گام مراحل ارزیابی
  • نحوه شناسایی نقاط قوت و فرصت‌های بهبود در سازمان
  • تشریح فرآیند اجماع و مهارت‌های موردنیاز آن
  • نحوه برنامه ریزی جهت بازدید از محل
  • شیوه های متداول در بازدید از محل
  • نحوه تدوین نکات کلیدی
  • چگونگی نوشتن گزارش بازخور
  • آشنایی با تدوین اظهارنامه

کارگاه‌های عملی