اهداف کارگروه کیفیت سبز

انجمن مدیریت کیفیت ایران در گام نخست از اقدامات ملی خود، در دو دهه گذشته بر توسعه دانش و فرهنگ کیفیت گرائی متمرکز بود و نهضتی ملی با مشارکت ارگان های دولتی، حاکمیتی، صنایع تولیدی و خدماتی، دانشگاهیان،مشاوران و ارزیابان  راه اندازی نمود که مدل جایزه ملی کیفیت ایران، نمادی از شاخص و معیارهای ارزیابی میزان تاثیر گذاری آن در سطح ملی و بنگاهداری محسوب می شود.

در راستای چالش و بحران زیست محیطی که موفقیت پایدار اهداف ملی و سازمانی کشورمان را مورد تنش قرار داده است، انجمن مدیریت کیفیت ایران با همکاری انجمن مدیریت سبز ایران، در گام دوم از توسعه فرهنگ کیفیت گرائی، رویکردی نوینی برای تضمین کیفیت گرائی، اتخاذ نموده است و آن: همسو و همگرائی کیفیت گرائی با رویکرد سبز است.

بدین منظور کارگروه تخصصی در  دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران با نظارت فنی و علمی انجمن مدیریت سبز ایران و با مشارکت اعضای حقیقی و حقوقی هر دو انجمن کیفیت و سبز راه اندازی می گردد تا نهضت کیفیت سبز بطور راهبردی، نظام مند و هدفمند برای صیانت از منافع ملی و سازمانی: هدف گذاری برنامه ریزی و عملیاتی گردد.

این دو انجمن از اعضای حقیقی و حقوقی خود جهت مشارکت در کارگروه تخصصی” کیفیت سبز” دعوت بعمل می آورد.

 

ویژگی اعضای کارگروه تخصصی کیفیت سبز:

 • دانش آموختگان کیفیت و یا محیط زیست و یا HSE
 • دارای سابقه علمی و اجرائی در حوزه مدیریت کیفیت و یا مدیریت سبز

 

اهداف کارگروه تخصصی کیفیت سبز

 • تولید دانش کیفیت سبز همگام با نهادهای بین المللی صاحب دانش
 • تولید شاخص و معیارهای ارزیابی با هدف تعیین پروژه های بهبود در حوزه کیفیت سبز
 • تربیت کارشناسان، ارزیابان و مدیران کیفیت سبز
 • فرهنگ سازی کیفیت سبز
 • صدور نشان تایید صلاحیت برای کارشناسان، مدیران و ارزیابان کیفیت سبز
 1. بازدید از شرکت های فعال در صنعت خودرو.
 2. به اشتراک گذاری تجارب شرکت ها در حوزه کیفیت.
 3. همفکری مدیران و متخصصان کیفیت در خصوص چالش ها و مشکلات جاری و ارائه راهکار.
 4. همکاری با انجمن مدیریت کیفیت ایران در خصوص تدوین کتب، استاندارد های مرتبط.
 5. به اشتراک گذاری کتب، مقالات و لینک های مفید.

اخبار کارگروه کیفیت سبز