اعضا کارگروه مدیریت کیفیت در پروژهای ساخت

ردیفنام و نام خانوادگیسازمانسمت
1دکترفرشید شکرخداییانجمن مدیریت کیفیت ایراننایب رئیس انجمن-رییس کارگروه
2دکترمهیار پورلکانجمن بتن ایراندبیرکارگروه
3امیر حیدریانجمن مدیریت کیفیت ایراندبیر انجمن
4دکتر سیامک حاجی یخچالیفرابمعاونت برنامه ریزی
5دکتر مهدی مهریساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقلمدیرکل
6محمد صادق ترکمنزاگرسمدیرعامل
7پیمان میرزا باباییساخت آزمامشاور مدیرعامل
8الهه واحدیروماک ایمن ایرانیانمدیرعامل
9سمیه ستاریکندوان پارسکارشناس و نماینده مدیریت
10جعفر محمدزادهمشاور قراردادهای حقوقی ساخت
11حسام رحیمیاقتصاد دیجیتال ساختمانمدیراجرایی
12علیرضا شیرازیموسسه شهید رجاییمدیرکنترل کیفیت
13رضا نظریراهبران توسعه آرادمدیرعامل
14فرشید هوشمندمهندسان مشاور طرح گارنو
15مهدی مشایخیموسسه شهید رجاییمدیر کیفیت
16میلاد مهرابیگروه عمرانی آرمان شهررییس هیات مدیره
17دکتراسماعیل نجاتیانکیان بتن جنوبمدیرعامل
18پولاد پوریکتاصنایع شیمیایی ساختمان آبادگرانمعاون تحقیقات و توسعه فناوری
19امیررضا جراحیمهاب قدسمدیر تعالی و سیستم ها
20علیرضا رحمتیعضو سازمان نظام مهندسیمدرس دانشگاه
21حسین زلفی گلهلدینگ خاتم الانبیامدیرکیفیت
22نوده فراهانیخانه گستر
23سعید گلچینعمران مارون