کارگروه مدیریت مدیریت کیفیت در ساخت

سی و چهارمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد.

مصوبات این جلسه:مقرر گردید آقای مهندس عبدوس نماینده محترم شرکت ساخت آزما نسبت به تهیه نسخه اولیه نامه جهت مکاتبه با کلیه ذی نفعان در خصوص میان دو سند استاندارد3132 و مقررات ملی ساختمان مبحث 9 از جمله انجمن فولاد، مشاوران، آزمایشگاه و…

سی و سومین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد.

مصوبات این جلسه:در ابتدای جلسه پس از خوش آمدگویی به اعضای جدید به معرفی مختصر از خودشان پرداختند و آقای پورلک توضیحاتی در مورد روند کار کارگروه برای اعضای جدید بیان کردند. مقرر گردید با هماهنگی دبیر انجمن یک وبینار رایگان در خصوص…

نشست هم اندیشی کارگروه‌های تخصصی انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد.

جلسه هم اندیشی دبیران کارگروه‌های تخصصی انجمن با حضور رییس و دبیر انجمن و مسئولین کارگروه های تخصصی انجمن، تاریخ 7 آذر در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد.در ابتدای جلسه آقای حیدری؛ دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران گزارشی از روند…

کارگروه تدوین نشریه کیفیت ساخت تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی انجمن؛ کمیته تدوین نشریه کیفیت ساخت با هدف بررسی وظایف اعضا و همچنین عناوین نشریه در جلسه کارگروه ساخت انجمن در تاریخ 23 مرداد در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران تشکیل شد.بدینوسیله مقرر گردید:با توجه به درخواست…

جلسه هم افزایی انجمن مدیریت کیفیت ایران و انجمن بتن ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن کیفیت، در این جلسه که در تاریخ 21 تیر 1401 برگزار شد،دبیران انجمن مدیریت کیفیت ایران(آقای حیدری) و انجمن بتن ایران(آقای کلهری) در ابتدا پتانسیل ها و توانمندی های خود را برای پشتیبانی از کارگروه کیفیت ساخت در قالب…

بیست و هشتمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

کارگروه مدیریت کیفیت در ساخت به تاریخ 22 خرداد 1402 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران،بصورت حصوری و آنلاین برگزار شد.مقرر گردید پیرو نامه سازمان برنامه و با توجه به تشکیل «کمیته تدوین نشریه» ذیل کارگروه و آغاز مراحل تهیه و تدوین…

بیست و هفتمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

کارگروه مدیریت کیفیت در ساخت به تاریخ 18 اردیبهشت 1402 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران،بصورت حصوری و آنلاین برگزار شد.در این جلسه گزارشی از پیگیری و استقرار کمیته »نگارش نشریه مدیریت کیفیت ساخت« جهت ارائه به سازمان برنامه و بودجه و…

فراخوان حضور در کمیته تدوین نشریه مدیریت کیفیت ساخت

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد طی ماموریت سپرده شده ازجانب سازمان برنامه و بودجه کشور(نظام فنی و اجرایی) نسبت به تدوین نشریات در حوزه «مدیریت کیفیت ساخت» توسط کارگروه ساخت انجمن اقدام نماید. بدین منظور از کلیه علاقمندان، صاحبنظران،…

بیست و ششمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت ساخت برگزار شد

26جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در تاریخ 7 اسفند 1401در محل دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران  با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد .موارد مطرح شده در جلسه:مقرر گردید پیرو نامه سازمان برنامه و با توجه به تشکیل «کمیته…

بیست و پنجمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

25جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 27 آذر1401 در محل دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران  با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد .موارد مطرح شده در جلسه: استفاده از توان اعضا در ارتباط گیری با نظام فنی اجرایی ترغیب…