امر کیفیت در ساخت و ساز، از دیر باز تا کنون موضوع بحث برانگیز این حرفه می باشد که در نظام فنی اجرایی کشور و نظام مهندسی ساختمان همواره موضوعی قابل تامّل، مهم و نیازمند توجه می باشد. بارها چه در رسانه ها چه در محافل عمومی و خصوصی صحبت از شیوه و کیفیت ساخت به میان می آید و در آن کارفرما، مهندسان مشاور و سازنده/پیمانکار هریک دلایل و توجیهات خود را بیان می کنند. متاسفانه و یا خوشبختانه ماهیت امر کیفیت، بر ملموس و قابل تشخیص بودن برای هر شخصی فارغ از ویژگی های ذاتی آن است که این موجب می شود هر شخصی تلقی خود را از آن داشته باشد.

توجه به موضوع کیفیت در دهه‌ی اخیر موجب شده است، بسیاری از مجموعه های تولید محور و حتی صنعتی گام‌های بسیار مهمی در نایل شدن به درجات کیفی برداشته اند اما در این میان موضوع ساخت به واسطه پروژه محور بودن سازمان و فرآیند محور بودن جنس مدیریت کیفیت آن، دارای ظرافت ها و مسایل فنی و جانبی زیادی می باشد که در بسیاری از مجموعه های کشور به صورت سطحی و در برخی نیز به صورت جدی در حال اجراست.

انجمن مدیریت کیفیت ایران سال‌ها در حوزه های مختلف کیفیت در سطح کشور به فعالیت و ترویج موضوع کیفیت اشتغال داشته است. در سال 1399 با توجه ارگان های دولتی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به امر کیفیت در حوزه های پروژه های عمرانی، صنعتی و ساخت بنا پیشنهادات اعضا و نیاز کشور انجمن مدیریت کیفیت در اولین گام تصمیم به آغاز به کار «کارگروه کیفیت ساخت» در کنار کارگروه های فعال انجمن گرفت.

با توجه به تعریف پروژه های ساخت  در سازمان های پروژه محور، ماهیت پرداختن به امر کیفیت در این سازمان ها رویکرد متفاوتی را می طلبد. علی رغم یکسان بودن اساس کیفیت، نیاز به بررسی و شناخت بیش از پیش می‌باشد.

اهداف این کارگروه به شرح زیر می باشد:

  • توسعه کیفیت در صنعت ساخت
  • پرداختن چالش های کیفیت در این صنعت
  • مدیریت کيفيت بتن و سازه های بتنی
  • مشارکت بخش خصوصی و دولتی در امر کیفیت در حوزه های کارفرمایی، طراحی و اجرا
  • برقراری ارتباط میان سایر انجمن های تخصصی عمرانی و صنعتی در این حوزه
  • تدوین، طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز سازمان های مرتبط
  • نشر کتب و مقالات در این حیطه
  • برگزاری میزگرد های تخصصی
  • مسئولیت اجتماعی سازمان ها در حوزه کیفیت
  • و غیره

 

امید است تشکیل این کارگروه گامی هر چند کوچک در راستای رسالت ارتقا و اعتلای کیفیت در سطح کشور  باشد.