کارگروه مدیریت دانش

اولین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد:

امر کیفیت در ساخت و ساز، از دیر باز تا کنون موضوع بحث برانگیز این حرفه می باشد که در نظام فنی اجرایی کشور و نظام مهندسی ساختمان همواره موضوعی قابل تامّل، مهم و نیازمند توجه می باشد. بارها چه در رسانه ها چه در محافل عمومی و خصوصی صحبت از…