اعضا کارگروه توسعه استانداردهای سیستم مدیریت

رديف نام و نام خانوادگي سازمان متبوع
1 فرشید شکرخدایی نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران- رئیس کارگروه
2 محمد مدرس صادقی مدیرعامل شرکت آرم سرت- دبیر کارگروه
3 امیر حیدری دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران
4 پوپک کاویانی نماینده مدیرعامل شرکت صنایع غذایی درنا
5 لیلا کوهپایی مشاور سیستم های مدیریت
6 معید درزی وش نماینده مدیریت شرکت بین المللی ایرتیک
7 کاظم بصرایی مدیرمنابع انسانی شرکت رادیاتور ایران
8 علی نادعلیان مدیر مهندسی مرغوبیت شرکت تهویه اروند
9 محمد صلاحی مشاور عالی مدیرعامل رینگ خودرو پارس
10 سیاوش سیار ایرانی مشاور سیستم های مدیریت
11 ناصر عزیزی مدیرکیفیت شرکت پارسیان ترمز
12 محمدرضا صادقی نژاد رئیس تعالی و ممیزیسایپا یدک
13 ابوالفضل پورمهدی مدیرکیفیت شرکت روغن کشی خرمشهر(سازمان اتکا)
14 مرضیه محمدی نماینده شرکت صحت