مرور برچسب

کیفیت سبز

تشکیل کارگروه کیفیت سبز با هدف توسعه نهضت کیفیت سبز

نشست مشترک انجمن مدیریت کیفیت ایران با انجمن مدیریت سبز ایران تشکیل کارگروه کیفیت سبز با هدف توسعه نهضت کیفیت سبز   با توجه به رسالت انجمن مديريت کيفيت ايران مبني بر گسترش فرهنگ مديريت کيفيت در کشور و لزوم استفاده از کليه ظرفيت‌هاي…