مرور برچسب

کارگروه فولاد

نشست تخصصی کمیته فنی فولاد متناظر سازمان بین المللی ISO (TC17)

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، نشست یادشده با حضور امیر حسین کلورزی مدیر بازرسی جوش و تست های غیرمخرب فولاد خوزستان و گروهی ۱۵ نفره از سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان استاندارد خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز و شرکت فولاد…