مرور برچسب

کارگروه توسعه

گزارش بیستمین جلسه کارگروه توسعه سیستم ها- دی97

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف تسهیل اشتراک دانش بین کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران یک سازمان و عارضه‌یابی دلایل عدم تحقق اهداف سیستم‌های مدیریت کیفیت و ارائه راهکارهایی برای حل این مسائل جلسه کارگروه توسعه سیستم های مدیریت کیفیت را با…