مرور برچسب

کارگروه توسعه سیستم ها

گزارش 21 جلسه کارگروه توسعه سیستم ها- بهمن 97

جلسه کارگروه توسعه سیستم ها تاریخ 16 بهمن 97 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با موضوع بررسي بيشتر موضوع لزوم وجود يک متولي براي ساماندهي موضوع اعتباردهي به CB ها و گواهينامه ها توسط آقاي مدرس ارائه شد و در ادامه موضوعات زیر بحث و بررسی…