مرور برچسب

نشریه شمار 29

بیست و نهمین شماره از نشریه کیفیت و مدیریت در فصل بهار 1400 منتشر شد .

این شماره از فصلنامه کیفیت و مدیریت در بهار 1400 با هدف بررسی نقش کیفیت در انقلاب صنعتی چهارم منتشر شد در این نشریه به موضوع «جایگاه ما در انقلاب صنعتی چهارم» ،«ایجاد زیرساخت های فنی برای توسعه پایدار»، «مدل های کسب و کار نوین،نیازاستراتژیک…