مرور برچسب

مسلم بیات

کیفیت باید درمسیر خلق و ایجاد ارزش برای مشتریان باشد

"دکتر مسلم بیات" ضمن اعلام مطلب فوق تصریح کرد، هرسال پنجشنبه دوم ماه نوامبردرتاریخ به عنوان روزجهانی کیفیت انتخاب شده که این روزدر تاریخ کشور ما 18 آبان ماه است وهرسال با انتخاب یک واژه کلیدی و شعارشروع شده تا توجه جامعه جهانی به این موضوع…