مرور برچسب

مسئولیت اجتماعی

#من ـ ماسک ـ می زنم

در حال حاضر جهان و کشورمان در رویارویی با بحرانی به نام کرونا قرار دارد؛ بحرانی که تأثیرات گسترده ای در سبک زندگی روزمره همه داشته است. این بیماری درحال حاضر در مرحله آزمایش واکسن و داروی اختصاصی است و بهترین راه مقابله با آن، رعایت موارد…