مرور برچسب

فراخوان طرح پژوهشی

فراخوان نیازهای پژوهشی، مشاوره ای صنایع مختلف جهت ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات

انجمن مدیریت کیفیت ایران در راستای اجرای رسالت خود در توسعه کیفیت محصولات و خدمات در سطح ملی ، قصد دارد  با استفاده از پتانسیل ارزیابان ، متخصص و مشاوران ورزیده و کارآزموده در حوزه های مختلف، گامی موثر در ارتقای کیفیت محصولات و خدمات  مراکز…