مرور برچسب

سال نو مبارک

سال نو مبارک – 1400

بهارا زنده ماني زندگي بخش             به فروردين ما فرخندگي بخش مگو کاين سرزمين شوره‌زار است    چو فردا در رسد رشک بهار است بر خود وظيفه دانستم، مراتب قدرداني و سپاس خود را از همراهي و همدلي صمیمانه اعضای محترم در جهت رسيدن به اهداف از…