مرور برچسب

بهبود کیفیت تاگوچی

روش بهبود کیفیت تاگوچی در طراحی آزمایش به منظور تولید محصولات با کیفیت بیشتر

در دنیای رقابتی کنونی، کیفیت یک اصل غیرقابل انکار است که از دهه‏های 1940 و 1950 به اهمیت آن توجه شده است. فایگنبام در سال 1951 ، مبتکر واژه " مدیریت جامع کیفیت " کیفیت را این‏گونه تعریف کرد: کیفیت یعنی توانایی یک محصول در برآوردن هدف مورد…