مرور برچسب

بزرگداشت روز ملی کیفیت

برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی کیفیت 18 آبان 1400

انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار می کند: به مناسبت بزرگداشت روز ملی کیفیت ضمن ارائه اقدامات و فعالیت های ربع قرن خدمات صورت گرفته ؛سومین جشنواره مصورسازی کیفیت ،سخنرانی موضوعات روز سیستم های مدیریت کیفیت توسط اساتید متخصص در 18 آبان 1400…