نام و نام خانوادگیسمتتلفنآدرس الکترونیکی
امیر حیدریدبیر انجمن88101192amirh4686@gmail.com
الهام بهرامیانامور عضویت و دبیرخانه انجمن88101192info@iranqms.com
رقیه خادمیامور مالی88101193info@iranqms.com
احمدرضا پورخانیمسئول امور IT انجمن88101192info@iranqms.com
غلامرضا مرادیپشتیبانی و خدمات88101192info@iranqms.com
امور آموزش88101193info@iranqms.com
عباس حجت انصاریامور بازرگانی نشریه88101194info@iranqms.com