نام و نام خانوادگیسمتتلفنآدرس الکترونیکی
امیر حیدریدبیر انجمن88101192amirh4686@gmail.com
فاطمه بتوییاداری و عضویت88101192info@iranqms.com
فاطمه شریفروابط عمومی88101192info@iranqms.com
غزل رشیدیآموزش88101192info@iranqms.com
رقیه خادمیامور مالی88101193info@iranqms.com
احمدرضا پورخانیامور IT انجمن88101192info@iranqms.com
غلامرضا مرادیپشتیبانی و خدمات88101192info@iranqms.com
عباس حجت انصاریامور بازرگانی نشریه88101194info@iranqms.com