نام و نام خانوادگیسمت
امیر حیدریدبیر انجمن
الهام بهرامیانامور عضویت و دبیرخانه انجمن
رقیه خادمیامور مالی
احمدرضا پورخانیمسئول امور IT انجمن
غلامرضا مرادیپشتیبانی و خدمات