ارکان انجمن

مجمع‌عمومی

– مجمع‌عمومی از گردهمایی اعضای اصلی بصورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

-مجمع‌عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف بعلاوه یک ،کل اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است. شخصیت‌های حقوقی رأی خود را توسط نماینده تام‌الاختیاری که کتبا” به انجمن معرفی کرده‌اند، اعلام می‌کنند.

– در صورتیکه در دعوت نخست ، مجمع‌عمومی رسمیت نیابد، جلسه دوم به فاصله حداکثر بیست‌روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

– مجمع‌عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت رئیس هیئت‌مدیره یا بازرس اصلی و یا با تقاضای کتبی یک‌سوم اعضاء پیوسته تشکیل می‌شود.

 

وظایف مجامع‌عمومی عادی و فوق‌العاده:

۱- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرس

۲- تصویب خط‌مشی انجمن

۳- بررسی تصویب پیشنهادهای هیئت‌مدیره و بازرس (اصلی یا علی‌البدل)

۴- تعیین میزان حق‌عضویت و ورودیه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن.

۵- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

۶- تغییر هیئت‌مدیره و بازرس (یا بازرسان)

۷- تصویب انحلال انجمن

۸- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.