مرور رده

معرفی کتاب

مجموعه کتاب های راهنمای دهگانه سرآمدی EFQM و کتابچه امتیازدهی

برگزاری مراسم جایزه ملی کیفیت و اهدا جوایز به افراد و سازمان های سرآمد و آگاه نمودن دیگران از معیارها و نحوه عملکرد سرآمد آنان ، دارای نقش و جایگاه روز افزونی در رشد و توسعه کشورها می باشد. نیاز به ادامه بهبود عملکرد در محیطی که روز به روز…