مرور رده

کارگروه توسعه سیستم های کیفیت

گزارش نهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 30شهریور 94

در ادامه بحث های قبلی راهکارهای مورد نظر برای سوق دادن تامین کنندگان به تولید کالا با کیفیت بالاتر مورد بررسی مجدد قرار گرفت و قرار شد موارد ملموس تر و مهم تر در اولویت بحث و بررسی قرار گیرد. بر همین اساس اولین راهکار بررسی شده با عنوان…

گزارش هشتمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 16 شهریور 94

در ابتدای جلسه با توجه به پیشنهاد آقای نیک کار مبنی بر تمرکز روی یک موضوع پس از بحث و بررسی قرار شد موضوع ارائه راهکارهایی با محوریت تولید کنندگان در اولویت بررسی قرار گیرد. مقرر شد هر یک از اعضاء رزومه خود را جهت قرار گرفتن در سایت…

گزارش هفتمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 19مرداد94

در ابتدای جلسه آقای امامی توضیحاتی در خصوص فرمت پیشنهادی پانل و زمان تقریبی که در کنفرانس بین المللی کیفیت در دست خواهد بود ارائه دادند. مطابق با پیش بینی ایشان زمانی در حدود 2 تا سه ساعت برای پانل پیش بینی می شود که پیشنهاد می شود در…

گزارش نشست کارگروه توسعه سیستم های کیفیت11 مرداد94

در ابتدای جلسه با توضیحاتی که جناب آقای مهندس امامی ارائه فرمودند جایگاه کارگروه در انجمن معرفی و برخی اهداف پیش بینی شده مطرح شد. ایشان ضمن تاکید بر عضو محور بودن تشکل ها از جمله انجمن مدیریت کیفیت، از اعضای این کارگروه خواستند به ارائه…

گزارش نخستین جلسه کارگروه توسعه سیستم ها 7اردیبهشت94

نخستین جلسه کارگروه توسعه سیستم ها با انتخاب دبیر کارگروه تشکیل شد: بیان دیدگاه و نظرات اعضای کارگروه در زمینه سیستمهای مدیریت و کیفیت و آشنایی بیشتر اعضاء اظهار نظر درباره پیش نویس اهداف و راهبردهای کارگروه سیستمها و روشها که در…