مرور رده

کارگروه توسعه سیستم های کیفیت

گزارش نوزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 6 بهمن95

در این جلسه که به منظور تشریک مساعی و مشارکت بهینه در زمینه توسعه به کارگیری سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت های ایرانی و بررسی مسائل مبتلابه شرکت های گواهی دهنده معتبر (CB) ایران در محل انجمن مدیریت کیفیت  با حضور آقای دکتر خاکی فیروز ؛…

گزارش هجدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 6 بهمن95

موضوعات زیر بررسی شد: برگزاری نشستها و همایشها و حضور در کنفرانسها ساختار کارگروه ها مقرر گردید ساختار کلی کارگروه ها به شکل زیر باشد. هسته اصلی: افرادی که بیش از 75% جلسات را حضور دارند . در شروع هر کارگروه کلیه علاقه…

گزارش هفدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 17 آذر 95

در ابتدای جلسه در مورد نحوه برگزاری پانل در کنفرانس مدیریت کیفیت در سال آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید پیشنهادات ذیل در برگزاری پانل مد نظر قرار گیرد: برگزاری پانل به صورت کارگاهی ارائه خلاصه ای از زمینه های کاری…

گزارش شانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 26 آبان 95

 تعیین اهداف اصلی گروه و اولویت بندی، تعیین ساختار کلی کارگروه توسعه، اولویت بندی برنامه ها در ابتدای جلسه در مورد اعضای کارگروه صحبت شد که پیشنهاد شد کارگروه از سه دسته اعضا تشکیل شود: دسته اول اعضای اصلی کارگروه (یا هسته اصلی)…

گزارش پانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 29 تیر 95

در این جلسه کلیات مربوط به انتظارات و دیدگاههای انجمن در خصوص کارگروهها مطرح شد. همچنین اعضا نیز مواردی را در خصوص کارگروه با آقای شکرخدایی نایب رئیس انجمن در میان گذاشتند. بر همین اساس مقرر گردید آیین نامه کارگروه که کلیات آن مشخص شده…

گزارش چهاردهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 12 خرداد 95

در ابتدای جلسه در خصوص راهکارهای ارائه شده در جلسات قبلی گفتگو شد. با توافق حداکثر اعضا مقرر گردید بر اساس راهکارهای فعلی امتیازدهی صورت پذیرد. با توجه به اینکه بررسی راهکارها در جلسات حضوری زمان زیادی نیاز دارد مقرر گردید از روز…

گزارش سیزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 31 فروردین 95

مقرر گردید اعضای جدید در شبکه اجتماعی LINKED IN عضو شده و به گروه توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت بپیوندند مقرر گردید جلسات روزهای چهارشنبه آخر هر ماه برگزار شده و در صورتی که بیش از ده درصد اعضا با این روز مشکل داشته باشند روزهای جلسات…

گزارش دوازدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 12 اسفند 94

در ابتدای جلسه آقای امامی به نمایندگی از انجمن مدیریت کیفیت در خصوص برنامه ها و اهداف انجمن توضیحاتی برای اعضا ارائه دادند. سپس خانم کوهپائی کلیاتی از آنچه تاکنون در جلسات انجام شده بود و اهداف و چهارچوب کلی را بیان نمودند. شرح مصوبات…

گزارش یازدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 11 بهمن94

با توجه به پیشنهادی که از سوی رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در آخرین گردهم آیی مطرح شد، موضوع تغییر نام کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و پنج نام ذیل برای طرح در جلسه بعدی و تصمیم گیری نهایی پیشنهاد شد. توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت…

گزارش دهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 6مهر94

اهم موارد مطروحه بشرح ذیل می باشد : ابتدای جلسه هماهنگی لازم بین آقای نیک کار و خانم محمدی درخصوص مطالب مربوط به هزینه شکست و ارتباط آن با بهای تمام شده بعمل آمد. خانم محمدی درخصوص سخنرانی مستقل در پانل همایش در مورد آگاهی دادن و…