انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف ترویج و نشر دانش کیفیت، اقدام به برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مدیریت کیفیت نموده و به منظور افزایش دانش حرفه ای و با نگاهی نو و کاربردی انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد دوره هایی به شرح زیر  برگزار نماید:

دوره های تخصصی جایزه ملی کیفیت ایران براساس مدل INQA

 • آشنایی با مفاهیم بنیادین مدیریت کیفیت
 • آشنایی با مبانی مدل
 • آشنایی با معیارها و زیرمعیارهای مدل
 • آشنایی با منطق رادار
 • آشنایی با خودارزیابی
 • آشنایی با تکنیک‌های خودارزیابی

 

 • آشنایی مفهوم اظهارنامه
 • طرح ریزی اظهارنامه
 • مسئولیت‌های تیم اظهارنامه
 • جمع آوری اطلاعات
 • آماده‌سازی نیازمندی‌های اطلاعاتی
 • ایجاد الزامات اطلاعاتی
 • شناسایی منابع اطلاعاتی
 • گرداوری اطلاعات
 • تسهیم اطلاعات
 • نگارش اظهارنامه
 • نحوه تدوین اظهارنامه براساس روش جدید (New Approach)
 • کارگاه تدوین اظهارنامه براساس روش جدید (New Approach)
 • اظهارنامه سطوح مختلف جایزه

هدف : معرفی و درک مدل INQA و آشنایی با فرآیند خودارزیابی و منطق رادار

 

محتوای دوره:

 • آشنایی با اصول و مفاهیم بنیادین مدیریت کیفیت
 • آشنایی با مبانی مدل INQA
 • آشنایی با معیارها و زیرمعیارهای مدل
 • آشنایی با منطق امتیازدهی RADAR
 • آشنایی با فرآیند خودارزیابی و منافع آن
 • تکنیک‌های خودارزیابی

کارگاه‌های عملی

 

هدف : کسب مهارت ارزیابی براساس مدل INQA وآشنایی با تدوین اظهارنامه

 

پیش نیاز: دوره آشنایی با مدل و تکنیک‌های ارزیابی

 

محتوای دوره:

 • مروری بر معیارها و زیرمعیارهای مدل INQA
 • تشریح منطق امتیازدهی رادار و نحوه امتیازدهی در توانمندسازها و نتایج
 • تشریح گام به گام مراحل ارزیابی
 • نحوه شناسایی نقاط قوت و فرصت‌های بهبود در سازمان
 • تشریح فرآیند اجماع و مهارت‌های موردنیاز آن
 • نحوه برنامه ریزی جهت بازدید از محل
 • شیوه های متداول در بازدید از محل
 • نحوه تدوین نکات کلیدی
 • چگونگی نوشتن گزارش بازخور
 • آشنایی با تدوین اظهارنامه

کارگاه‌های عملی