اخبار آموزش

فراخوان برگزاری وبینار نگارش و تدوين طرح ريزي پيشاپيش کيفيت محصول

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان" نگارش و تدوين طرح ريزي پيشاپيش کيفيت محصول" در تاریخ 23 و25مرداد 1400 بصورت مجازی برگزار نماید. مدت(6ساعت) هزينه (ريال)…

فراخوان برگزاری وبینار آدیت فرآیند

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " آديت فرآيند" با هدف شناسايي مشکلات و تعيين فرصت هاي بهبود در کليه مراحل چرخه توليد در تاریخ 13 مرداد1400 بصورت مجازی برگزار نماید. نام دوره…

فراخوان برگزاری وبینار مميزی داخلی سيستمهای مديريت يکپارچه ( IMS )

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " مميزی داخلی سيستمهای مديريت يکپارچه ( IMS )" با هدف آشنايی با مهارت و تکنيک های مميزی در تاریخ 5 مرداد1400 بصورت مجازی برگزار نماید. …

فراخوان برگزاري وبينار آشنايي بامدل تعالي سازماني با تمرکز بر تغييرات مدلEFQM2020

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " آشنايي با مدل تعالي سازماني با تمركز بر تغييرات مدل EFQM 2020" در تاریخ 28 تیر 1400 بصورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(3ساعت) هزينه…

فراخوان برگزاری وبینارمباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي ISO…

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " مباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مبتني بر استانداردISO 45001-2018" با هدف آشنایی و مفاهیم الزامات سیستم در تاریخ 22 تیر…

فراخوان برگزاری وبینارمبانی و تشريح الزامات ومستندسازی سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001-2015

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " مبانی و تشريح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت محيط زيست مبتنی بر استاندارد ISO 14001-2015 " با هدف آشنایی و مفاهیم الزامات سیستم در تاریخ 8 تیر 1400…

فراخوان برگزاری وبینار مبانی و تشريح مديريت محيط زيست ISO 14001-2015 “

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " مبانی و تشريح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت محيط زيست مبتنی بر استاندارد ISO 14001-2015 " با هدف آشنایی و مفاهیم الزامات سیستم در تاریخ 8 تیر 1400 بصورت مجازی برگزار…

فراخوان برگزاری وبینار آموزشی آنلاین با عنوان مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک-1تیر 1400

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک با هدف ارتقاء دانش دانش پژوهان برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و ارتقاء توانایی آن ها برای مواجهه با پیچیدگی تأثیرات گوناگون در تاریخ یک تیر 1400…

وبینار الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت تضمین ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد بین المللی 22000:…

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی با عنوان الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت تضمین ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد بین المللی 22000: 2018 ISO برای مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت شاغل در صنایع غذایی در تاریخ 25 خرداد…