فراخوان برگزاری دوره آموزشی نقش تحقیقات بازار در توسعه سیستم مدیریت کیفیت

انجمن مدیریت کیفیت ایران ضمن مرور تعاریف و مبانی تحقیقات بازار و دقت به استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و الزامات تمرکز می نماید تا بدانیم در سیستم مدیریت کیفیت چه فرصت هایی برای بهره گیری از تحقیات بازار با هدف توسعه و بهبود مستمر کیفیت توصیه و الزام شده است بدین منظور دوره آموزشی با … ادامه خواندن فراخوان برگزاری دوره آموزشی نقش تحقیقات بازار در توسعه سیستم مدیریت کیفیت