گزارش یازدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 11 بهمن94

0
 • با توجه به پیشنهادی که از سوی رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در آخرین گردهم آیی مطرح شد، موضوع تغییر نام کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و پنج نام ذیل برای طرح در جلسه بعدی و تصمیم گیری نهایی پیشنهاد شد.
 • توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت
 • توسعه ایده های نوآورانه مدیریت کیفیت
 • توسعه و بهبود سیستمها
 • توسعه سیستمها و ارزیابی
 • سیستمها و ارزیابی
 • جهت تدوین آیین نامه کارگروه در جلسه بعدی برای آشنایی اعضا مقرر شد دبیر جلسه آیین نامه کارگروه مدیریت دانش را به عنوان یک نمونه به اعضا ارسال نماید و هر یک از اعضا نظرات خود را برای دبیر کارگروه ارسال نمایند.
 • در خصوص نحوه جذب اعضای جدید تا حداکثر 15 نفر بررسی ها در خصوص چگونگی دعوت انجام شد و مقرر گردید یک متن جهت دعوت از متخصصان با ذکر محدودیت پذیرش عضو برای اعضای حقوقی انجمن ارسال گردد.
 • مقرر گردید یک Page در نرم افزار Linkedin برای کارگروه ایجاد گردد و بحث ها و تبادل نظرهای مرتبط با موضوعات کارگروه در این گروه مجازی صورت پذیرد.
 • مقرر گردید تا تدوین برنامه های راهبردی و آیین نامه کارگروه از این پس جلسات در دو بخش برگزار گردد. در قسمت ابتدایی هر جلسه کلیات بررسی خواهد شد و در قسمت دوم یک موضوع خاص برای بررسی انتخاب خواهد شد.
 • به فراخور موضوع از متخصصان، مسئولان و یا ذینفعان، به پیشنهاد اعضای کارگروه و یا انجمن برای بخش دوم جلسات دعوت خواهد شد.
 • با توجه به اینکه برای اعضای فعال کارگروه کارت عضویت صادر می شود مقرر گردید اعضا برای جلسه آینده رزومه و مشخصات و یک قطعه عکس به روابط عمومی انجمن تحویل دهند.
 • جهت جمع آوری تجربیات و ایده هایی که ضمن بحث های انجام شده در کارگروه صورت می پذیرد از این پس بخشی با عنوان “نکات و ایده های مطرح شده” به انتهای صورتجلسات اضافه خواهد شد.

نکات و ایده های مطرح شده:

 • اعتبار دهی به سر ممیزان و صدور گواهینامه ها بر همین اساس
 • استفاده از متخصصینی که تجاربی در زمینه های ارتباط با ذینفعان دارند
 • دعوت از نمایندگان CB ها در جلسات مرتبط
 • دعوت از نمایندگان مجلس به فراخور موضوع

 

موضوعات جلسه آینده:

 • تعیین نام کارگروه
 • آیین نامه کارگروه
 • بررسی اعتباردهی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.