گزارش هشتمین جلسه کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران 10مهر92

0

در ابتداي جلسه کميته علمي همايش که در شرکت صنايع شير ايران برگزار گرديد مباحث مربوط به انتخاب مکان وزمان همايش وتنظيم پانل های سخنرانی وهم چنين سخنرانان همايش ،پانلها،کارگاه هاي آموزشي وتصوير پوستر همايش ،بين اعضا مورد بحث وگفتگو قرار گرفت

  • در خصوص ارزيابي چک ليست ارزيابي واحدهاي برتر پس از بررسي و جمع بندي نظرات اعضاء فرم چک ليست ارزيابي واحدهاي برتر نهايي گرديد.
  • مقرر گرديد که همايش دو روزه و در تاريخ هاي 24 و 25 دي ماه سال جاري در محل انستيتو تحقيقات تغذيه اي صنايع غذايي کشور برگزار گردد.

 

  • در خصوص سخنرانان همايش افراد ذيل با نظر اعضاء مشخص گرديد که قرار شد طي نامه اي از طرف دبيرخانه از ايشان جهت سخنراني  دعوت بعمل آيد.

الف) پنل فراورده هاي غذايي با منشاء دامي:

  • دکتر دبيريان 2- دکتر احساني    3- دکتر کريم    4- دکتر رکني    5- دکتر شهره

ب) پنل نقش سازمان هاي نظارتي در ارتقاي سلامت غذا:

1- خانم دکتر پيراوي    2- دکتر زينعلي    (به همراه دو نفر از سازمان هاي نظارتي)

ج) پنل شيريني و شکلات و غلات:

1- مهندس ارشدي نژاد  2- دکتر الهي  (شيريني و شکلات)

3-دکتر سيدين       4-دکتر يزدجردي  (غلات)

5-مهندس کشميري (روغن)

د)پنل جايگاه استقرار سيستم هاي مديريتي در صنعت غذا:

1-دکتر ساسان رضايي  2- دکتر کيانفر   3- خانم دکتر انوشه رحماني

و همچنين براي افراد مشروح ذيل هم دعوت نامه ارسال گردد:

  • دکتر عليرضا نبي 2- دکتر سيف هاشمي   3- دکتر اسحاقي  4- دکتر مسعود هنرور

5-دکتر قراگزلو     6-دکتر تاج ابادي  7- دکتر پروانه جعفري  8- مهندس قانع  9- مهندس حيدرپور

 

  • مقرر گرديد 3 کارگاه آموزشي نيز در همايش برگزار گردد که آقايان دکتر سقايي ،مهندس مدرس صادقي و دکتر دبيريان جهت اجراي کارگاه آموزشي انتخاب شدند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.