گزارش نهمین جلسه کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران 23مهر 97

0

در این جلسه کميته علمي همايش نسبت به مباحث مربوط به تنظيم پانل های سخنرانی وهم چنين سخنرانان همايش ،پانلها،کارگاه هاي آموزشي و همچنين تصوير چند نمونه پوستر همايش که توسط خانم مرزبان ارائه گرديده بود بين اعضا مورد بحث وگفتگو قرار گرفت و پوستر پيشنهادي انتخاب و مقرر گرديد خانم مرزبان اصلاحات خواسته شده را اعمال نمايد.

  • در رابطه با امتياز بازآموزي آقاي دکتر رسولي توضيحاتي را جهت حاضرين در جلسه ارائه نمودند و قرار شد آقاي دکتر رسولي و خانم دکتر فلاحي نسبت به رايزني با سازمان ملي استاندارد ايران جهت مشارکت و همچنين تهيه متن پيش نويس نامه و ارائه به دبيرخانه انجمن جهت مکاتبات اقدام نمايند.
  • در خصوص ارزيابي چک ليست ارزيابي واحدهاي برتر که پس از بررسي و جمع بندي نظرات اعضاء فرم چک ليست ارزيابي واحدهاي برتر که توسط خانم مهندس موسوي نهايي گرديده بود، مقرر شد ارزيابي واحدهاي غذايي در همايش توسط انجمن مديريت کيفيت ايران با مشارکت پژوهشگاه استاندارد اقدام گردد.
  • همچنين مقرر شد که برگزاري همايش به کنفرانس تغيير يابد.
  • در اين جلسه پيشنهاد گرديد که بروشوري مجلد با اطلاعات ويژه همايش و مربوط به سخنرانان تهيه و در اختيار مخاطبين قرار گيرد.
  • گزارشي در رابطه با مکاتبات صورت پذيرفته با سخنرانان معرفي شده از سوي اعضاي کارگروه توسط آقاي حيدري ارائه گرديد و افرادي که جهت سخنراني در همايش اعلام آمادگي نمودند مشخص شد .
  • لذا پس از بررسي و جمع بندي هاي صورت پذيرفته افراد ذيل با نظر اعضاء نهايي گرديد:
  • نقش سازمان هاي نظارتي در توسعه استاندارد در ارتقاء سلامت غذا

1-دکتر زينعلي       2- دکترانوشه رحماني    3- دکتر مشکات    4- دکتر طبرايي    5- دکتر دبيريان

ب) توسعه فناوريهاي نوين در صنعت غذا

1- دکتر جوانمرد    2- دکتر تاج آبادي   3-دکتر احساني   4- دکتر عليرضا نبي  5- دکتر محمد دانشي

ج) جايگاه استقرار سيستم هاي مديريتي در صنعت غذا

1- دکتر ساسان رضايي  2- دکتر عباس سقايي   3- دکتر فرشاد کيانفر

د)سيستم هاي ارتباط با مشتري و رضايت مندي مشتريان              

1-دکتر بهرام شهره      2-     دکتر معتدل      3-  دکتر کامران صحت

هـ) نقش توسعه کيفيت در اقتصاد

1-دکتر افلاکي     2- مهندس مرتضي سلطاني  3- مهندس سيدسعيد امامي   4- بهروز فروتن

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.