گزارش دوازدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 12 اسفند 94

0

در ابتدای جلسه آقای امامی به نمایندگی از انجمن مدیریت کیفیت در خصوص برنامه ها و اهداف انجمن توضیحاتی برای اعضا ارائه دادند.

سپس خانم کوهپائی کلیاتی از آنچه تاکنون در جلسات انجام شده بود و اهداف و چهارچوب کلی را بیان نمودند.

شرح مصوبات

 • مقرر گردید صورتجلسات قبلی کارگروه برای اعضای جدید ارسال گردد.
 • مقرر گردید پیش نویس تهیه شده سند راهبرد ملی مدیریت کیفیت از طریق آقای حیدری مسئول روابط عمومی انجمن ارسال و توسط اعضا مطالعه و نقطه نظرات ایشان در خصوص نقش کارگروه جهت مشارکت در تدوین این سند در جلسه بعدی بررسی گردد.
 • مقرر گردید فهرست راهکارهای پیشنهادی که تا کنون خروجی جلسات بوده است جهت اولویت بندی در اختیار اعضا قرار گیرد.
 • مقرر گردید اعضا سند راهبردی انجمن مدیریت کیفیت را پیش از جلسه آینده مطالعه فرمایند.
 • سه شاخص به شرح ذیل جهت اولویت بندی راهکارها پیشنهاد شد که مقرر گردید در جلسه آینده اعضا این شاخص ها را بررسی و در صورت نیاز اصلاح نمایند تا به عنوان معیاری در تعیین اولویت مورد استفاده قرار گیرند.

الف)شاخص اول: میزان تاثیر راهکار مطرح شده در دستیابی به اهداف کارگروه

ب)شاخص دوم: میزان اختیارات کارگروه و انجمن در پیشنهاد راهکار مورد نظر و مشارکت برای اجرای آن

ج)شاخص سوم: زمان مورد نیاز برای انجام راهکار

ضرایب اهمیت شاخص ها

شاخص 1: 50 درصد   شاخص 2: 30 درصد    شاخص 3: 20 درصد

 • موضوع وجود متولی برای نظارت بر امر اعتبار دهی سیستمهای مدیریت کیفیت مورد توافق اعضا بود که در جلسه آینده در خصوص شرایط و نهادهای پیشنهادی برای اجرای این راهکار بحث و بررسی صورت خواهد پذیرفت.
 • مقرر گردید جهت ارتباط بیشتر، اعضا اکانتی در سایت Linkedin داشته باشند تا طرح موضوعات در آنجا در گروه توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت صورت پذیرد.
 • مقرر گردید هر یک از اعضا یک نسخه از رزومه خود را ارسال نمایند.

نقطه نظرات مطرح شده توسط اعضا

 • لزوم وجود یک متولی برای ساماندهی
 • نگاه داوطلبانه به مقوله کیفیت به جای نگاه آمرانه
 • طبقه بندی شرکت های گواهی دهنده
 • اضافه شدن مباحث مدیریت کیفیت به سرفصل رشته های مرتبط
 • ایجاد رشته های مستقل در زمینه مدیریت کیفیت
 • فرهنگ سازی کیفیت از مدارس
 • استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت در دانشگاهها
 • اهمیت بحث آموزش در استقرار صحیح مدیریت کیفیت
 • تولید علم و به اشتراک گذاری تجربیات موفق در زمینه مدیریت کیفیت
 • تاثیر مشاوران سیستم های مدیریت کیفیت در پیاده سازی صحیح این سیستمها

موضوعات جلسه آینده:

 • تصویب آیین نامه

اولویت بندی راهکارها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.