کیفیت 4/0 (Quality 4.0) – مستندات انقلاب صنعتی چهارم

0

مستندات فایل ارائه پرزنت آقای مهندس انتصاریان ؛ رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در مراسم روز ملی کیفیت – 22 آبان 1402

 

1- BCG-ASQ Quality 4.0 Takes More Than Technology – July 2019

2- Deloit Research – Distinctive Traits of Digital-Frontrunners

3- Q 4.0 Concept

4- Quality 4.0 An Overview

5- QUALITY MANAGEMENT FOR ORGANIZATIONAL EXCELLENCE – INTRODUCTION TO TOTAL QUALITY

6- Quality4.0 Impact on Strategy

7- TQM by Koichi Kimura- Prologue and What is TQM

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.