هزینه حق عضویت اعضا

حق عضویت اعضای حقوقی انجمن مدیریت کیفیت ایران

ردیف

سطح سازمان

حق  عضویت

 ورودی

1

سازمان خرد

1 نفر تا 10 نفر

500/000تومان

1/000/000 تومان

2

سازمان کوچک

11 نفر تا 50 نفر

1/000/000 تومان

1/000/000 تومان

3

سازمان متوسط

51 نفر تا 250 نفر

2/000/000 تومان

1/000/000 تومان

4

سازمان بزرگ

251 نفر تا 1000 نفر

5/000/000 تومان

1/000/000 تومان

5

سازمان عظیم

1001 نفر به بالا

7/000/000 تومان

1/000/000 تومان

 

 

 

حق عضویت اعضای حقیقی انجمن مدیریت کیفیت ایران

ردیف

نوع عضویت

مبلغ عضویت

1

 افراد حقیقی واجد شرایط

250/000تومان