حق اشتراک سالیانه همراه با هزینه ارسال 6.000.000 ریال می باشد. لطفا مبلغ اشتراک را به شماره حساب 2031313479 نزد بانک ملت شعبه شرکت نفت (شماره شبا IR750120000000002031313479 به نام انجمن مدیریت کیفیت ایران، واریز و تصویر آن را ضمیمه نمایید؛ یا به شماره 88725944 نمابر نماید.