نشریه کیفیت و مدیریت

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : فرزین انتصاریان

مدیراجرایی و دبیر تحریریه: امیر حیدری

 

اعضای هیات تحریریه:
دکتر فرشید شکرخدایی ، دکترحسن فروزان فرد ، نسرین وفایی ، دکترعباس سقایی، دکترمصطفی بغدادی، دکترعلی تقی زاده، دکترفرنوش باقری،دکتراسکندر ستوده،دکتر شهریار دبیریان،پیمان امینیان، سیده محبوبه امینی

 

مسئول بازرگانی و آگهی: عباس حجت انصاری

دفتر تحریریه و اموراجرایی:

یوسف آباد، خیابان ابن سینا، بین خیابان 7و9، پلاک 4 ،طبقه 2- انجمن مدیریت کیفیت ایران

 

تلفن:88101192

نمابر:88725944

دانلود آخرین نسخه مجله