فراخون کارگروه های تخصصی انجمن مدیریت کیفیت

کارگروه

    کارگروه های تخصصی جهت اعضای انجمن می باشد و افرادی که جهت حضور در این کارگروه ها تمایل دارند در ابتدا باید عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران باشند. لطفا جهت عضویت اقدام نمایید.
  • نام دوره آموزشیمدت دورهنام مدرسمحل برگزاری 
  • عنوان کتاب یا مقالات تدوین شده یا دوره های تدریس شده را وارد نمایید.